Innehållspublicerare

null Arbetstidslagen förnyas 1.1.2020 – i tjänsten Tyosuojelu.fi hittar du i december de viktigaste ändringarna med förtydliganden

Arbetstidslagen förnyas 1.1.2020 – i tjänsten Tyosuojelu.fi hittar du i december de viktigaste ändringarna med förtydliganden

22.11.2019

Den nya arbetstidslagen (872/2019) träder i kraft 1.1.2020. De viktigaste ändringarna gäller lagens tillämpningsområde, arbetstidsbegreppet, uppföljning av den maximala arbetstiden, utökad flextid och arbetstidsbanken. Möjligheterna till utökad flextid ökar särskilt för expertuppgifter. 

I webbtjänsten Tyosuojelu.fi hittar du i december uppdaterad information om bestämmelserna i och tolkningarna av den nya arbetstidslagen. Närmare information fås även via arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning.

Nedan finns en kortfattad beskrivning av de viktigaste ändringarna i lagen.

Fokus på uppföljning av den totala arbetstiden

Arbetstidslagen tillämpas även i fortsättningen omfattande på arbete som utförs på grundval av ett arbetsavtal eller ett tjänsteförhållande. Utanför lagens tillämpningsområde står arbetsuppgifter som grundar sig på arbetstidsautonomi, det vill säga arbetstagaren kan själv besluta om sin arbetstid. Då fastställs inte arbetstiden på förhand och användningen av den övervakas inte. I lagen finns dessutom en lista över arbetsuppgifter som kan hamna utanför lagens tillämpningsområde, om villkoren för arbetstidsautonomi uppfylls.

Vi går från att följa upp det maximala övertidsarbetet till att följa upp den totala arbetstiden. När den nya lagen träder i kraft är arbetsgivaren skyldig att säkerställa att arbetstiden utjämnas till högst 48 timmar per vecka under uppföljningsperioden som är fyra månader. I kollektivavtal kan avtalas om utjämningsperiodens längd. I uppföljningen beaktas alla timmar som enligt arbetstidslagen är arbete: arbete på ordinarie arbetstid, samt mertids-, övertids- och nödarbete. En fyra månader lång uppföljningsperiod innebär nya förpliktelser för arbetsgivaren gällande arbetstidsuppföljning. Det är viktigt att personerna som gör uppföljningen känner till utjämningskravet.

Även utökad flextid kräver uppföljning

Utökad flextid är en ny arbetstidsform där arbetstagaren självständigt kan bestämma när och var hen ska arbeta under minst hälften av sin arbetstid. Arbetstidsformen grundar sig på ett avtal och lämpar sig endast för branscher där arbetet i huvudsak kan utföras under en tid som arbetstagaren själv beslutar.

Arbetstagaren rapporterar sin arbetstid till arbetsgivaren som grund för arbetstidsbokföringen, men även vid utökad flextid hör arbetstidsuppföljningen till arbetsgivaren. Arbetsgivarens uppgift är dessutom att säkerställa att arbetstidslagens regler gällande veckovila följs och att den ordinarie arbetstiden inte överskrider 40 timmar per vecka under en fyra månader lång uppföljningsperiod.

Lagen ger möjlighet att avtala om en arbetstidsbank 

Också den nuvarande lagen har möjliggjort arbetstidsbanker i vissa branscher, med stöd av kollektivavtal. Införandet av en arbetstidsbank har hittills förutsatt att arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal, eftersom en arbetstidsbank alltid har krävt lokalt avtal. Den nya lagens arbetstidsbank är ett system för samordning av arbetstid och ledig tid, där arbetstid, intjänad ledighet eller penningförmåner som omvandlats till ledighet kan sparas och sammanslås. Den nya arbetstidslagen möjliggör både en lagbaserad arbetstidsbank och en kollektivavtalsbaserad arbetstidsbank. Då arbetsgivaren tar i bruk den nya lagbaserade arbetstidsbanken är det skäl att avsluta den gamla banken för att förhindra oklarheter. 

Införandet av en bank ska avtalas på arbetsgemenskapsnivå antingen med förtroendemannen eller på annat sätt. Det är med andra ord inte fråga om ett arrangemang mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I lagen finns formföreskrifter för införandet av banken och föreskrifter om avtalsparter. När man använder banken är det skäl att beakta även uppföljningen av den maximala arbetstiden och de förpliktelser den ger upphov till.