Innehållspublicerare

null Bekämpning av cancerfara inom byggbranschen i och med en ny förordning

Bekämpning av cancerfara inom byggbranschen i och med en ny förordning

Webbnyhet 20.2.2020

Den nya förordningen om arbetsrelaterad bekämpning av cancerfara påverkar dammbekämpning på byggarbetsplatser särskilt inom husbyggnadsbranschen. Förordningen trädde i kraft den 1.1.2020. Övervakningsförfaranden med kontroller har redan påbörjats.

I den nya förordningen nämns tydligt arbetsgivarens skyldigheter, men denna förordning ska även tillämpas på entreprenörer och huvudentreprenörer på gemensamma byggarbetsplatser. På byggarbetsplatser ska entreprenörer, huvudentreprenörer samt arbetsgivare tillsammans, och var och en för sig, för sina lagliga skyldigheters del se till att arbetstagarna inte utsätts för cancerframkallande ämnen som förekommer i byggarbetet (t.ex. kvarts=kristallin kiseldioxid, trädamm samt dieselavgaser).

Kvarts och dieselavgaser

Inom byggbranschen utsätts man speciellt vid slipning och rivning av betong, och dessutom i utrymmen från vilka avgaserna från arbetsmaskinerna inte avlägsnas på ändamålsenligt sätt.

Kvarts är en betydande faktor i byggnadsdamm eftersom det har visat sig att inandning av finfördelat kvartsdamm som kan tränga in i alveolerna har lett till flera sjukdomar, såsom lungcancer. Detta fina damm som hamnar i lungornas alveolområde lägger sig långsamt samt har lätt för att transporteras med luftströmmar. Det 8h bindande gränsvärdet för kvarts som trädde i kraft den 1.1.2020 är 0,1 mg/m3.

De bindande gränsvärden för cancerfarliga faktorer samt deras övergångsperioder finns i arbetsplatsmeddelandet Utsätt inte arbetstagaren för cancerrisk.

Byggherrens skyldigheter

Byggherren måste identifiera riskerna med dammbekämpning i säkerhetsföreskrifterna, instruktionerna och relaterad övervakning. Byggherren måste i arbets-och säkerhetsdokument instruera den ansvariga huvudentreprenören hur den huvudansvarige entreprenören samt alla andra entreprenören med sin egen verksamhet förhindrar att arbetstagare utsätts för byggdamm med kvarts i alla dammiga arbetsskeden.

Byggherren måste också i byggherrens skriftliga instruktioner instruera om behovet av arbetshygieniska mätningar. I arbetshygieniska mätningar måste damm som innehåller kvarts beaktas. I byggherrens skriftliga föreskrifter ska specificeras kraven för de arbetsmetoder som producerar kvartsdamm, för att förhindra spridning av kvartsdamm. Även om kvartsdamm är särskilt framträdande på byggarbetsplatser, måste byggherren också ta hänsyn till andra cancerfarliga ämnen som nämns i förordning 1267/2019.

Huvudentreprenörens skyldigheter

Huvudentreprenören måste ta hänsyn till frågor gällande dammbekämpning i sin egen verksamhet. Dammbekämpning och att förhindra exponering måste främst ske med tekniska metoder. Detta förutsätter en planering för dammbekämpning specifikt för varje arbetsskede. Förutom att förhindra dammbildning i de olika arbetsskeden, bör planeringen ta hänsyn till att förhindra att damm transporteras mellan olika arbeten och arbetsskeden eller via passager, t.ex. trapphus.

Metoder för dammbekämpning

Viktiga metoder för dammbekämpning är att förse alla dammgenererande maskiner och utrustning medpunktutsug, separering av dammbildande arbetsskeden och förhindra spridning av damm. Uppdelningen av passagerna måste även bedömas så att inte byggdammet kan sprida sig från ett arbetsskede, och från ett område till ett annat, till exempel att inte trapphuset transporterar damm likt en skorstensstruktur. Punktutsug och uppdelningen måste kompletteras med omfattande städning och andningsskydd.

Ansvariga parter måste även beakta alla möjligheter till exponering. såsom rengöring av arbetsredskap och skydd samt personalutrymmen.

Vid dammbekämpning måste maskiners system för avlägsnande av damm och byggfläktmaskiner vara i klass M eller H. Huvudentreprenören och de arbetstagare och arbetsgivare som är relaterade till arbetsskedet måste bedöma specifikt för varje arbetsskede- och område behovet av personliga andningsskydd. Arbetshygieniska mätningar krävs för att fastställa och bevisa att ett arbetsskede eller ett arbetsområde inte kräver punktutsug, eller andningsskydd utöver luftrengörande maskiner.

Ytterligare information:

Arbetarskyddsförvaltningens arbetsplatsmeddelande: Utsätt inte arbetstagaren för cancerrisk.

Överinspektör Mikko Koivisto, tfn 0295 018 672, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland,
ansvarsområdet för arbetarskyddet