Innehållspresentatör

null Beställaransvarslagen ändras - den nya lagen övervakas från och med september

Beställaransvarslagen ändras - den nya lagen övervakas från och med september

5.6.2015

Ändringar i beställaransvarslagen 1.9.2015. Ändringarna gäller bland annat utredningsskyldighetens omfattning, utredningen av utstationerade arbetstagares socialskydd och försummelseavgifterna.

Lagändringarna gäller avtalen om underleverans och hyrt arbete som ingås den 1.9.2015 eller därefter.  Övervakningen av att ändringarna iakttas inleds genast från och med början av september. Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen av beställaransvarslagen i hela landet.

Beställaransvarslagen ska iakttas inom alla branscher i vilka underleverans eller hyrt arbete anlitas.  Lagens syfte är att främja lika konkurrens och iakttagande av anställningsvillkor samt att bekämpa grå ekonomi.

Utredning även över företagshälsovård

Efter lagändringen ska beställaren förutom de utredningar som redan nu förutsätts i lagen även hämta in en utredning över att företagshälsovård har ordnats. Det är möjligt att fullgöra utredningsskyldigheten bland annat genom att hämta in en kopia av avtalet om företagshälsovård. 

Beställaren ska bedöma om avtalspartnern kommer att betala sin skatteskuld

Utredningar om skatter i anslutning till avtal som ingåtts den 1.12.2014 och senare har beställaren redan kunnat hämta in själv i det offentliga skatteskuldsregistret. Om det i skatteskuldsregistret inte finns anteckningar om skatteskuld eller försummelse av anmälningsskyldigheten behöver beställaren utöver utskriften inte hämta in andra utredningar om skatteuppgifter. Om skatteskuldsregistret innehåller anteckningar om försummelser i fråga om betalningen av skatter eller anmälningsskyldigheten ska beställaren för att fullgöra sin utredningsskyldighet dessutom hämta in ett skatteskuldsintyg.

I fortsättningen är det beställaren som efter att ha hämtat in skatteskuldsintyget bestämmer om han eller hon vill ingå avtal med företag med skatteskuld. Beställaren ska alltid bedöma om avtalspartnern har för avsikt att fullgöra sina lagstadgade betalningsskyldigheter. Om skatteskuldsbeloppet kan anses vara betydande och beställaren borde ha vetat att avtalspartnern inte har för avsikt att fullgöra sin lagstadgade betalningsskyldighet kan beställaren påföras en förhöjd försummelseavgift.

Säkerställande av utstationerade arbetstagares socialskydd

Om en utländsk avtalspartner sänder arbetstagare till Finland ska beställaren senast före arbetet inleds utreda hur arbetstagarnas socialskydd bestäms. När det gäller utländska arbetstagare från EU- och EES-området påvisas uppgifterna om tecknande av pensionsförsäkringar med A1- eller E101-intyg.

I fortsättningen ska beställaren då avtalet ingås dessutom förutsätta att avtalspartnern för de utstationerade arbetstagarna som anlitas under hela avtalsförhållandet lämnar in intyg om hur socialskyddet bestäms innan arbetet inleds. Beställaren är skyldig att ta upp frågan då avtalet ingås och är också skyldig att vid behov påvisa att den här skyldigheten fullgörs. Därför måste ärendet behandlas skriftligt. Försummelse av att iaktta bestämmelsen kan leda till att en försummelseavgift påförs.

När det gäller avtal om byggverksamhet har beställaren ett mera omfattande ansvar.  Beställaren är fortgående skyldig att förvissa sig om att arbetstagare som utstationerats av avtalspartnern har intyg om hur socialskyddet bestäms och att de är i kraft. Det räcker inte med att endast ta upp frågan när avtalet ingås för att beställarens förpliktelse i anslutning till byggverksamheten ska fullgöras.

Förhöjd försummelseavgift inom alla branscher

I fortsättningen kommer bestämmelser om försummelseavgifter att förenhetligas så att förhöjd försummelseavgift gäller alla avtal som omfattas av lagen om beställarens ansvar.  Före lagändringen tillämpades förhöjd försummelseavgift endast på avtal i anslutning till byggverksamhet.

Försummelseavgifternas belopp höjs också. I fortsättningen uppgår försummelseavgiften till 2 000 – 20 000 euro och beloppet för förhöjd försummelseavgift till 20 000 – 65 000 euro.


Närmare information:
Överinspektör Noora Haapa-alho, tfn 0295 016 240, fornamn.efternamn@rfv.fi
Överinspektör Mikko Vanninen tfn 0295 016 381, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland