Innehållspresentatör

null Beställarens ansvar och anlitandet av utländsk arbetskraft övervakas i pälsbranschen

Beställarens ansvar och anlitandet av utländsk arbetskraft övervakas i pälsbranschen

5.11.2015

Det kommer att förrättas inspektioner inriktade på beställarens ansvar och utländska arbetskraft i Österbotten under november och december. Tillsynen inriktas på företag inom pälsbranschen, eftersom dessa använder sig mycket av underleverans, hyrd arbetskraft och utländska arbetskraft bland annat när det gäller att uppföra burar, sköta och pälsa djuren samt den fortsatta förädlingen. 

Inspektionerna som gäller beställarens ansvar genomförs av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland som ansvarar för tillsynen över beställaransvarslagen i hela landet. Över tillsynen av utländsk arbetskraft i Österbotten ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Enligt lagen om beställarens ansvar ska den som anlitar underleverantörer eller hyrd arbetskraft förvissa sig om att avtalspartnern har uppfyllt sina lagstadgade förpliktelser, t.ex. betalt pensionsavgifterna och skatterna.  Utredningarna som lagen förutsätter ska också hämtas in när avtalspartnern är ett utländskt företag. Beställaransvarslagens syfte är att främja lika konkurrens och iakttagande av anställningsvillkor samt att bekämpa grå ekonomi.

Försummelser att som beställare uppfylla sin utredningsskyldig kan leda till en försummelseavgift på 2 000 - 20 000 euro eller i vissa fall till en förhöjd försummelseavgift på 20 000 - 65 000 euro.  

Bättre kännedom om beställaransvaret inom branschen

Inspektioner av beställarens ansvar har förrättats inom pälsbranschen sedan 2013.  Observationerna i samband med tillsynen visar att kunskapen om lagen om beställarens ansvar har ökat tydligt inom branschen.

”En del av företagarna har emellertid den uppfattningen att lagen om beställarens ansvar enbart gäller byggbranschen. I verkligheten gäller den alla branscher i vilka underleverans eller hyrd arbetskraft sätts in", säger arbetarskyddsinspektör Päivi Lehto vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Närmare information:

Inspektör för beställaransvaret Päivi Lehto, tfn 0295 016 016, fornamn.efternamn@rfvi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland 

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/gra-ekonomi/bestallaransvar

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/utlandsk-arbetstagare

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten.  Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Ansvarsområdet ansvarar för tillsynen av lagen om beställarens ansvar i hela landet.