Tillbaka till föregående sida

Bilverkstäder och besiktningsstationer föremål för arbetarskyddstillsynen

Bilverkstäder och besiktningsstationer föremål för arbetarskyddstillsynen

13.3.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten kommer i år att övervaka bilverkstäder och besiktningsstationer i södra Finland. Målet är att under året inspektera ca. 200 arbetsplatser inom branschen, både små och stora företag. Inspektionerna genomförs av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Syftet med tillsynen är att säkerställa att olycksfallsriskerna och risker som kemiska agens ger upphov till är under kontroll i bilverkstäder och besiktningsstationer. Under inspektionen övervakas att arbetsplatsutredningen som företagshälsovården har gjort upp är övergripande och aktuell. Dessutom kontrolleras att riskerna har utretts och bedömts och att företaget har en fungerande arbetarskyddsorganisation.

Den inspekterade arbetsplatsen kan jämföra sin säkerhetsnivå med andra arbetsplatsers i samma bransch

I samband med inspektionen mäts arbetsplatsens arbetssäkerhet med hjälp av Elmeri⁺-metoden. Elmeri⁺ är ett verktyg för säkerhetsledning som används för bedömningen av säkerheten i arbetsmiljön och arbetssätten. Inspektörens observationer resulterar i ett Elmeri+-helhetsindex för arbetsplatsen, dvs. antalet observationer som är i ordning i förhållande till samtliga observationer, delindex för moment som ska observeras samt referensuppgifter för arbetsplatser inom samma bransch.

Elmeri-metoden kan också tillämpas för interna säkerhetsinspektioner på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan med hjälp av metoden lyfta fram objekt som måste utvecklas inom säkerheten i arbetet och kan själv följa upp hur säkerhetsnivån utvecklas genom regelbundna mätningar. Arbetsplatsens Elmeri⁺-index har visat sig svara mot arbetsplatsens olycksfallsfrekvens.

Med Elmeri⁺-metoden observeras följande förhållanden: säkerheten hos arbetstagarnas arbetsmetoder, ergonomi, säkerheten hos maskiner och anordningar, säkerheten i samband med rörelsen på arbetsplatsen, ordning och reda, buller, belysning, temperaturförhållanden, luftens renhet och ämnen som används.

Mera information om Elmeri⁺-metoden: http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetarskydd-pa-arbetsplatsen/matning-av-arbetsforhallandena/elmeri-metoden.

Närmare information:
Inspektör Maaret Kieksi, tfn 0295 016 489
Överinspektör Ville Lappalainen, tfn 0295 016 288
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet