Innehållspresentatör

null Böter för arbetsolycka vid arbete med en köttbandsåg

Böter för arbetsolycka vid arbete med en köttbandsåg

13.1.2016 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 8.1.2016 dömt en företagare från Nykarleby till 40 dagsböter för arbetarskyddsbrott och vållande av personskada.

I domstolen behandlades en arbetsolycka som hade inträffat i Nykarleby sommaren 2013. Den skadade arbetstagaren höll på att såga av huvuden och en del av magen på braxnar med hjälp av en bandsåg. Arbetstagarens hand kom i kontakt med bandsågens blad medan sågen var igång. Bandsågen saknade skydd såsom skjutbar matarskiva, klingskydd och fördelningsskiva. Inga skyddshandskar användes. Dessutom var det brister i riskbedömningen, handledningen samt övervakningen av säkra arbetsmetoder. Maskinens lämplighet för ifrågavarande arbetsmoment kunde också ifrågasättas.

Hallen där arbetet utfördes samt maskinerna inne i hallen, inklusive olycksmaskinen, var ägda av ett annat bolag. En primär fråga i tingsrätten var därför om det varit fråga om en gemensam arbetsplats där en arbetsgivare utövar den huvudsakliga bestämmanderätten. Tingsrätten ansåg med hänsyn till det utredda att det inte var fråga om en gemensam arbetsplats och förkastade åtalet mot hallägaren.

Tingsrätten konstaterade att den skadades arbetsgivare brutit mot arbetarskyddslagstiftningens bestämmelser om bl.a. riskbedömning och ändamålsenlig skyddsutrustning. Arbetsgivarens försummelse har enligt tingsrättens dom bestått i att han förlitat sig på att handleda och instruera arbetstagaren trots att det varit fråga om en risk som kunde och borde ha åtgärdats genom tekniska lösningar.

Tingsrätten ansåg det vara utrett att man borde ha hanterat en fisk åt gången och att arbetsgivaren informerat den skadade om detta. I skenet av att arbetsgivaren brutit mot arbetarskyddsföreskrifter om maskinens säkerhet – samt då arbetarskyddsbrottet utgör ett s.k. faredelikt dvs. att någon arbetsolycka inte behöver inträffa för att rekvisiten skall uppfyllas – ansåg tingsrätten att den omständigheten att den skadade hade brutit mot givna instruktioner gällande hur många fiskar man kan hantera samtidigt saknar större betydelse för prövningen av arbetsgivarens ansvar. Tingsrätten tog också i beaktande att arbetsgivaren hade försummat att övervaka att arbetstagaren hade efterföljt de givna instruktionerna.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland betonar att utredning och bedömning av risker är ett viktigt redskap för att förvissa sig om att arbetsmiljön samt arbetsredskap är säkra för arbetstagarna. Också tillräckliga och korrekta åtgärder på basen av riskbedömningen är viktiga: Tillträdet till riskområdet skall i första hand förhindras genom tekniska åtgärder. Brister i skyddandet av maskiner kan inte ersättas med varningar eller instruktioner t.ex. att man skall vara försiktig då man arbetar vid maskinen.

Österbottens tingsrätts ärende nr R 15/562.

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn 0295 018 644