Innehållspresentatör

null Böter för arbetsolycka vid en bordcirkelsåg

Böter för arbetsolycka vid en bordcirkelsåg

8.11.2017 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 7.11.2017 dömt en arbetsgivare från Nykarleby till 30 dagsböter för arbetarskyddsbrott. Företaget ålades ersätta till den skadade arbetstagaren 5 000 euro för tillfälliga och bestående men.

Det lagstridiga förhållandet framkom då man undersökte en arbetsolycka som inträffade i Nykarleby i maj 2015. Den skadade arbetstagaren hade sågat glasfiber med hjälp av en bordcirkel. Han använde ett skjutverktyg som hjälp för att skjuta arbetsstycket vid sågningsmomentet. Efter sågningsmomentet skuffade han undan de färdiga delarna på arbetsbordet, och då kom hans hand i misstag i kontakt med sågklingan med den följen att pekfingret amputerades.

Arbetarskyddsmyndigheten konstaterade att arbetsgivaren inte hade utrett arbetets risker eller vidtagit nödvändiga åtgärder för att ingripa gällande brister. Den ifrågavarande bordcirkelsågen hade inte utrustats med nödvändiga skydd såsom klyvkniv och klingskydd. Meningen med dessa skydd är att skydda användaren från arbetsolyckor. Klyvkniven håller sågspåret öppet på ett sådant sätt att det inte uppstår något s.k. bakkast. Klingskyddet hindrar att man oavsiktligt kan röra vid klingan. Typfallet är när man gör en snabb, oförutsedd rörelse på grund av ett bakkast. Händerna kan då komma i kontakt med sågklingan. Skador som uppstår i en sådan situation är ofta oåterkalleliga.

Tingsrätten ansåg att den inträffade skadehändelsen kan inte anses som ovanlig och oförutsebar eller som en händelse som legat utanför arbetsgivarens kontroll. Tingsrätten konstaterade att det skulle ha varit tekniskt lätt att åtgärda bristen på bordcirkeln så att den skulle ha uppfyllt arbetarskyddslagstiftningens krav och varit säker att använda för arbetstagaren.

Enligt tingsrätten borde arbetsgivaren ha prioriterat arbetstagarnas säkerhet och försett arbetsredskap med adekvat säkerhetsutrustning, fast det till viss del var förståeligt att arbetsgivaren fokuserade på att "rädda företaget" under de första månaderna efter att hen köpt företaget. Enligt tingsrätten berodde skadefallet på avsaknad av skyddsutrustning och brister i handledningen av arbetstagaren.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland påminner om att arbetsgivaren ansvarar för sina arbetstagares säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skall till arbetstagarnas förfogande endast ställa sådan arbetsutrustning som uppfyller arbetarskyddslagstiftningens krav och är säker för arbetstagarna.

Österbottens tingsrätts ärende nr R 17/458

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn 0295 018 644
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland