Innehållspresentatör

null Böter för asbestrivningsarbete som utfördes utan bemyndigande

Böter för asbestrivningsarbete som utfördes utan bemyndigande

4.9.2017 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 31.8.2017 dömt en arbetsgivare från Vörå till 40 dagsböter för arbetarskyddsbrott. I domstolen behandlades ett ärende som handlade om ett gammalt badrum som skulle saneras i januari 2015 i Vasa. Arbetsgivaren var inte medveten om att det fanns asbest i badrummet vilket ledde till att rivningsarbetet gjordes utan ändamålsenlig skyddsutrustning samt att spridningen av asbestdammet inte hade förebyggts. Arbetsgivaren var inte bemyndigat att utföra asbestrivningsarbete.

Arbetarskyddsmyndigheten konstaterade att arbetsgivaren borde ha förfarit noggrannare då hen tog emot arbetet. Arbetsgivaren borde ha utrett arbetets risker och bedömt hurdana skydd eller tillstånd arbetet kräver innan arbetet påbörjades, särskilt eftersom den ifrågavarande fastigheten var byggd på 1970-talet då asbest var vanligt förekommande i byggnadsmaterial.

Tingsrätten konstaterade att i arbetarskyddslagstiftningen betonas arbetsgivarens ansvar för arbetarskyddet och arbetsgivarens skyldighet att identifiera risker och faror. Tingsrätten ansåg att eftersom det med stor sannolikhet fanns asbest i den på 1970-talet byggda fastigheten och utgående från arbetsgivarens tidigare erfarenheter av motsvarande objekt, borde arbetsgivaren noggrannare bl.a. genom exakta frågeställningar försäkrat sig om eventuell förekomst av asbest i lägenheten som skulle renoveras.

Vidare ansåg tingsrätten att arbetsgivaren inte hade tillräckligt tagit i beaktande risken gällande förekomst av asbest och därmed brutit mot arbetarskyddslagstiftningen. Som följd av denna försummelse hade en arbetstagare och andra personer enligt tingsrättens dom utsatts för asbestsdammexponering.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland påminner om att arbetsgivaren ansvarar för sina arbetstagarnas säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, och att arbetsgivaren borde noggrant utreda och bedöma arbetets risker innan arbetet påbörjas. Asbest är cancerframkallande och beaktas även som reproduktionstoxiskt ämne. Sjukdomar som asbestdamm kan orsaka kommer fram först årtionden efter exponeringen.

Österbottens tingsrätt ärende nr R 17/23

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn 0295 018 644
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

1.1.2016 kom i kraft lag om vissa krav på asbestsanering (684/2015) samt statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten 798/2015. Samtidigt upphävdes statsrådets beslut om asbestarbete (1380/1994) samt arbetarskyddsstyrelsens beslut om godkännbara metoder och anordningar i asbestrivningsarbete (231/1990).