Innehållspresentatör

null Böter för försummelse av arbetsgivarens skyldigheter i utlänningslagen

Böter för försummelse av arbetsgivarens skyldigheter i utlänningslagen

8.10.2015 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 1.10.2015 dömt en kvalitetschef vid ett industriföretag i Närpes till 12 dagsböter för utlänningsförseelse av arbetsgivare.

I domstolen behandlades ett ärende som hade framkommit vid en arbetarskyddsinspektion. Arbetsgivaren hade haft i sin anställning icke-unionsmedborgare för vilka arbetsgivaren inte tillställt arbetskraftsbyrån en anmälan angående bl.a. centrala villkoren i arbetet.
Enligt utlänningslagen skall en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar denna skyldighet dömas för utlänningsförseelse av arbetsgivare.

Arbetarskyddsmyndigheten är skyldig att anmäla saken till polisen om arbetarskyddsmyndigheten har sannolika skäl att misstänka en utlänningsförseelse av arbetsgivare.

Det var ostridigt i ärendet att utredningen inte tillställts arbetskraftsbyrån. Tingsrätten konstaterade att eftersom det varit frågan om icke-unionsmedborgare, borde arbetsgivaren ha iakttagit särskild noggrannhet. Tingsrätten ansåg utrett att det varit frågan om grov oaktsamhet och att åtalet således blivit styrkt.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland påminner att arbetsgivaren har skyldighet att vara medveten om och vid behov ta reda på sina skyldigheter. Det att arbetsgivaren inte fullföljt sin skyldighet att tillställa arbetskraftsbyrån centrala villkoren i arbetet angående icke-unionsmedborgare är något som rätt ofta uppdagas i samband med arbetarskyddsinspektioner.

Bestämmelser angående arbetarskyddet och utländska arbetstagare samt tillsynen över utländsk arbetskraft samt deras anställningsvillkor syftar till att säkerställa en arbetsmarknad som är lika för alla.

Österbottens tingsrätts ärende nr R 15/556.

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn. 0295 018 644.

Läs mer om arbetsgivarens skyldigheter angående utländska arbetstagare på arbetarskyddsförvaltningens hemsida: Utländsk arbetstagare