Innehållspresentatör

null Bra introduktion och klara spelregler garanterar ett lyckat sommarjobb

Bra introduktion och klara spelregler garanterar ett lyckat sommarjobb

1.4.2016

Just nu har vi den tiden på året då det igen är dags att ingå arbetsavtal om sommarjobb.  Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att sommarjobbare är jämspelta arbetstagare som omfattas av de allmänna arbetsvillkoren. Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård också för sommarjobbarna. När det har ordnats företagshälsovård för de övriga arbetstagarna, får sommarjobbarna inte uteslutas från företagshälsovårdens tjänster.  Dessutom gäller vissa särskilda bestämmelser för arbetstagare under 18 år. 

Många unga arbetstagare sommarjobbar för första gången i år och känner inte ännu till rutinerna i arbetslivet. Därför ska arbetsgivaren introducera den unga arbetstagaren väl i arbetet. Arbetstagaren ska informeras om riskerna på arbetsplatsen och undervisas i hur de kan undvikas och hur arbetet ska utföras rätt och på ett säkert sätt. Det är viktigt att till exempel omsorgsfullt visa hur skyddsutrustning ska användas. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter den unga personens fysiska och psykiska prestationsförmåga. Det är också viktigt att föräldrarna stöder den unga i arbetslivet.

Den unga arbetstagaren har rätt att skriftligen få ta del av de centrala villkoren i anställningsförhållandet och arbetsgivaren är skyldig att dokumentera dessa villkor på papper. Den här skyldigheten har arbetsgivaren uppfyllt när uppgifterna framgår av arbetsavtalet. De centrala villkoren i anställningsförhållandet omfattar lönen, arbetstiden, de huvudsakliga arbetsuppgifterna, anställningens längd, platsen där arbetet kommer att utföras, kollektivavtalet som tillämpas, grunderna för hur semestern bestäms, orsaken till att anställningen är tidsbunden och en eventuell prövotid. Lönen bestäms vanligtvis på basis av det kollektivavtal som tillämpas inom branschen. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett lönekvitto i samband med varje löneutbetalning.

När en ung arbetstagares anställningsförhållande ska avslutas gäller samma regler som för vuxna arbetstagare. Det är särskilt viktigt att komma ihåg att om den unga arbetstagaren inte har hunnit ta semester eller ledighet i enlighet med semesterlagen ska arbetsgivaren betala semesterersättning i samband med slutlönen och semesterersättningen ska specificeras på lönekvittot. När arbetet upphör har arbetstagaren rätt att få ett arbetsintyg. Med hjälp av arbetsintyget kan arbetstagaren påvisa tidigare arbetserfarenhet för följande arbetsgivare. Arbetsintyget behövs också till exempel vid ansökan om arbetslöshetsersättning. Blanketter för arbetsavtal, lönekvitton och arbetsintyg kan laddas ner gratis i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst tyosuojelu.fi.

Lagen innehåller särskilda bestämmelser för arbetstagare under 18 år. Syftet med dem är att skydda de unga arbetstagarna. Det är tillåtet att anställa personer som har fyllt 15 och som har fullgjort sin läroplikt.  Unga som fyller 14 år i år får under högst hälften av ferierna utföra lätt arbete som inte skadar den ungas hälsa, utveckling eller skolgång. Nattarbete är förbjudet för personer under 18 år. 

Det är inte tillåtet att låta unga under 16 år utföra farliga arbeten. Som farligt arbete för unga betraktas arbete där den unga arbetstagaren själv eller andra personer kan utsättas för särskild risk för olycksfall eller förlust av hälsan på grund av arbetet. Det är tillåtet att låta 16-17-åringar utföra arbete som fastställs som farligt i social- och hälsovårdsministeriets förteckning över exempel på farliga arbeten om man i tillräcklig utsträckning har sett till säkerheten i arbetet och arbetet har anmälts hos arbetarskyddsmyndigheten.  Dessutom har vissa arbeten fastställts som särskilt farliga som personer under 18 år inte alls får utföra.

Närmare information:
Telefonnumret till den nationella telefonrådgivningen hos ansvarsområdena för arbetarskyddet är 0295 016 620.

Länkar:
Ung arbetstagare
Arbetarskydd och arbetsvillkor gäller också för sommarjobb

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken övervakar att lagar och bestämmelser om arbetslivet följs. Ansvarsområdena för arbetarskyddet ger också råd och anvisningar om hälsa och säkerhet i arbetet och också i frågor om anställningsvillkor. Närmare information om säkerheten och hälsan i arbetet finns på arbetarskyddsförvaltningens nya webbplats www.tyosuojelu.fi.