Innehållspresentatör

null Brister i introduktionen i arbetet har kartlagts

Brister i introduktionen i arbetet har kartlagts

28.11.2017

Arbetarskyddsmyndigheten har under de senaste åren genomfört cirka 16 000 inspektioner i vilka man även har utrett om arbetstagarna har introducerats på rätt sätt i arbetet. Arbetarskyddsinspektörerna fastställde brister hos 2-3 procent av tillsynsobjekten.

- Men till exempel inom byggnadsbranschen konstaterades nästan två gånger mera brister än inom andra branscher. Under året fastställdes brister på drygt 5 procent av de inspekterade byggarbetsplatserna, berättar överinspektör Lasse Kytömäki vid arbetarskyddsförvaltningen.

Olycksfallsutredningarna som arbetarskyddsmyndigheten har genomfört visar att det i var tionde arbetsolycksfallsundersökning har framgått brister i introduktionen i arbetet.

Kytömäki lyfter särskilt fram betydelsen av en högklassig introduktion i arbetet på arbetsplatserna inom industrin och byggverksamheten, eftersom det i olycksfallsutredningarna har fastställts mera brister i introduktionen inom dessa branscher.

Under året har det på drygt 3 procent av byggarbetsplatserna som inspekterats fastställts brister i asbestsaneringen. - Eftersom arbetet är farligt är varje fall ett för mycket. Förutom att saneringen är tillståndspliktig förutsätts också att arbetstagarna har en yrkesexamen och är registrerade i arbetarskyddsmyndighetens register över behöriga personer. Arbetsgivaren ska dessutom säkerställa kompetensen med hjälp av arbetsplatsspecifik introduktion så att saneringen genomförs med säkra arbetssätt, berättar överinspektör Kytömäki.

Introduktion och arbetshandledning är de bästa förebyggande arbetarskyddsåtgärderna. Arbetarskyddslagen ålägger arbetsgivaren att introducera arbetstagaren i arbetet och arbetsförhållandena och i rätt användning av arbetsredskapen och i säkra arbetsmetoder.

Mera information:
överinspektör Lasse Kytömäki, regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 029 5017 610, e-post: lasse.kytömäki@rfv.fi