Innehållspresentatör

null Brister i säkerhetsplanering samt utförande i byggarbete ledde till böte

Brister i säkerhetsplanering samt utförande i byggarbete ledde till böte

3.10.2017 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 29.9.2017 dömt Oy Pondorosa Ab till 1000 euros samfudsbot för arbetarskyddsbrott. Därtill dömdes företagets verkställande direktör till 40 dagsböter och arbetsledare till 60 dagsböter för arbetarskyddsbrott.

Ärendet som behandlades i domstolen kom fram då man undersökte en arbetsolycka som inträffade i Nykarleby i april 2015. Man höll på att byta taket på en ekonomibyggnad vid arbetsplatsen i fråga. Den skadade arbetstagaren hade klättrat upp på en anliggande stege för att skära bort underlagsplasten som stod ut utanför undertaket. Stegen halkade undan och arbetstagaren föll ner.

Ostridigt i ärendet var att arbetstagarna inte använt skyddshjälmar vilka enligt arbetssäkerhetsföreskrifterna skall användas på en byggarbetsplats, att arbetsmomentet utfördes från en truck med lyftkorg samt en traktorskopa, samt att ingen skriftlig plan för arbetssäkerheten hade uppgjorts.

Det kom fram att arbetstagaren inte hade förstått instruktionerna när arbetsledaren hade sagt till arbetstagarna att takkanten på andra sidan (där den skadade arbetade vid tidpunkten för olyckan) skulle åtgärdas först följande dag. För den skadade var det en självklarhet att ta stegen och utföra det, som han uppfattade, enkla arbetsmomentet.

Tingsrätten konstaterade att det funnits allvarliga brister i planeringen och utförandet av arbetet och i synnerhet i instruktioner till den skadade arbetstagaren, som inte tidigare deltagit i byggarbete, hade svaga kunskaper i svenska speciellt då det inte gällde sedvanligt arbete som han normalt utförde, och arbetsledaren borde extra noggrant ha tillsett att den skadade förstod vad hans uppgift var vid arbetsmomentet.

Dessutom ansåg tingsrätten att fast det inte tidsmässigt var ett omfattande byggarbetsprojekt och svårigheten i byggprojektet var ringa så var det ändå frågan om ett byggprojekt som borde ha haft skriftlig plan och riskbedömning och att denna brist var en delorsak till arbetsolyckan.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland påminner om att arbetsgivaren ansvarar för sina arbetstagares säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Enligt arbetarskyddsföreskrifter skall skriftliga planer för arbetssäkerheten utarbetas innan byggarbetet påbörjas. Vid planeringen skall särskild uppmärksamhet fästas vid bl.a. arbetsmetoderna samt åtgärder som avser skydd mot fall.

Österbottens tingsrätt ärende nr R 17/374

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn 0295 018 644
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland