Innehållspublicerare

null Bristfälliga bruksanvisningar för skogsarbetares personliga skyddsutrustningar

Bristfälliga bruksanvisningar för skogsarbetares personliga skyddsutrustningar

16.1.2018

Arbetarskyddsmyndigheten har genom inspektioner utrett hur märkningar, bruksanvisningar och övriga dokument i anslutning till personliga skyddsutrustningar, främst för skogsarbetare, överensstämmer med kraven. Det största missförhållandet utgjordes av de skyddsutrustningarnas bristfälliga bruksanvisningar. I bruksanvisningarna saknades vanligtvis kontaktuppgifterna till det anmälda organ som hade genomfört typkontrollen och förklaringar till de märkningar som användes på skyddsutrustningarna, berättar överinspektör Reijo Kallio.

Inspektionerna, som omfattade hela landet, genomfördes mellan mars och november 2017 på företag som tillverkar och i specialaffärer, järnhandlar och varuhus som importerar och säljer skyddsutrustning för skogsarbetare och i liten skala även för övriga yrken. Antalet tillsynsobjekt uppgick till 121 i vilka 175 skyddsutrustningar inspekterades. Av de inspekterade skyddsutrustningarna var 73 procent fullständigt i ordning, de återstående hade bristfälliga CE-märkningar och bruksanvisningar.

- Efter varje inspektion genomfördes en särskild dokumentinspektion, i samband med vilken vi gick igenom dokumenten som visar överensstämmelsen med kraven, typkontrollintyget och försäkran om överensstämmelse med kraven. I eftertillsynskontroller som kommer att genomföras senare utreds om de korrigeringar som har gjorts också har överförts till produkter som säljs och till bruksanvisningarna, berättar koordinatorn för det riksomfattande tillsynsprojektet överinspektör Reijo Kallio vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Mera information:
Inspektör Olav Norrback, tfn 0295 018 701, olav.norrback@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet