Innehållspresentatör

null Caféerna och pubarna i centrum av Helsingfors är rätt väl förberedda på hot om våld

Caféerna och pubarna i centrum av Helsingfors är rätt väl förberedda på hot om våld

21.6.2016 – Södra Finland

Förplägningsrörelserna i centrum av Helsingfors är rimligt väl förberedda på situationer i vilka kunder hotar med våld. Detta framgick av arbetarskyddsinspektioner som genomfördes under en period på två veckor i kärnan av Helsingfors. Sammanlagt inspekterades 80 caféer, pubar och restauranger.
De inspekterade arbetsplatserna var inställda på hot om kundvåld bland annat genom kameraövervakning, alarmknappar och vaktmästartjänster, särskilt under helger. Många hade ingått avtal med bevakningsföretag om att väktare larmas till platsen vid behov. På arbetsplatserna hade man emellertid gjort den erfarenheten att det med tanke på situationen kunde dröja för länge innan väktaren anlände till platsen.
Sex arbetsplatser saknade skriftliga anvisningar om rutinerna i hotfulla situationer, och 23 arbetsplatser hade inte behandlat anvisningarna tillsammans med arbetstagarna. Det är viktigt att frågan behandlas i samråd för att alla arbetstagare ska veta hur de ska gå till väga i hotfulla situationer och därefter. Om det uppstår en hotfull situation ska man gå igenom den i efterhand på arbetsplatsen och vid behov också tillsammans med företagshälsovården. Detta inverkar mildrande på stressymptomen och gör det lättare att återgå till arbetsrutinerna.  

Arbetsskiftförteckningarna ska vara sanningsenliga

Alla utom en arbetsplats tillämpade arbetsskiftförteckningar. I några fall väcktes emellertid misstanke om att arbetsskiftförteckningarna inte innehöll de faktiska arbetsturerna. Liknande observationer hade gjorts i samband med arbetarskyddsinspektioner under tidigare år. Dessa arbetsplatser kommer att följas upp noggrannare.
Arbetstagarna har rätt att få information om sina arbetsturer på förhand. Med hjälp av arbetslistorna (dvs. arbetsskiftförteckningarna) är det också möjligt att utreda om lönen har betalts rätt och så är det möjligt att undvika onödiga konflikter. Inom hotell- och restaurangbranschen ska arbetsskiftförteckningarna göras upp för perioder om tre veckor.  

Företagshälsovård saknas på var tredje arbetsplats

Var tredje inspekterad arbetsplats saknade lagstadgad företagshälsovård. Företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar igen var bristfälliga på varannan arbetsplats: delvis saknades de helt, delvis fanns arbetsplatsutredningen inte framlagd på arbetsplatsen eller så hade den inte behandlats i samråd med arbetstagarna.
Det är viktigt att arbetsplatsutredningen finns framlagd och behandlas på arbetsplatsen, eftersom arbetstagarna så får veta om lagstadgade återkommande hälsoundersökningar och hälsoriskerna på arbetsplatsen samt vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta för att hantera riskerna. Arbetsgivaren kan också utnyttja arbetsplatsutredningen genom att bifoga den till arbetsplatsens egen utredning och bedömning av risker, dvs. riskkartläggningen. Det är bra att som en del av introduktionen i arbetet gå igenom arbetsplatsutredningen tillsammans med nya arbetstagare.
I samband med caféer, pubar och restauranger meddelades sammanlagt 168 anvisningar och 29 uppmaningar med utsatta tider. Antal inspektionsberättelser i vilka arbetsgivaren inte meddelades förpliktelser uppgick till 11.

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen, tfn 029 501 6262, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 029 501 6021, fornamn.efternamn@rfv.fi  
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.