Innehållspresentatör

null Dagsböter och samfundsbot för oskyddad pelarborrmaskin

Dagsböter och samfundsbot för oskyddad pelarborrmaskin

6.2.2019 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 29.1.2019 dömt Oy Ekeri Ab Ekements produktionschef och arbetsledare till 25 dagsböter vardera för arbetarskyddsbrott. Dessutom dömdes bolaget till 12.000 euro samfundsbot.

I domstolen behandlades en arbetsolycka som inträffade i mars 2016. En arbetstagare skadade sig på en delvis oskyddad pelarborrmaskin. Arbetstagaren borstade underlaget rent från skräp med handen då handsken fastnade i borren.

Arbetarskyddsmyndigheten ansåg, att arbetsgivaren hade underlåtit att ombesörja säkerheten på arbetsplatsen och att genomföra en tillräckligt ingående riskanalys. Skyddshandskarna som den skadade använde var inte ämnade för arbete vid denna maskin, utan för elarbeten. Det saknades även verktyg och redskap för att rengöra perlarborrens underlag från metallspån. Arbetarskyddsbrott är ett sk. farodelikt, där rekvisiten för brott uppfylls om arbetarskyddsföreskrifterna inte uppfylls.

Tingsrätten konstaterade att arbetsgivaren inte på ett tillräckligt sätt sörjt för arbetstagarnas säkerhet eftersom riskbedömningen inte varit tillräcklig. I ärendet har konstaterats att en maskinspecifik riskbedömning saknats, samt också att en del av maskinens skydd har saknats under lång tidsperiod. Produktionschefens ansvar var att övervaka att arbetsledarna utför en systematisk utredning och identifiering av riskerna i arbetet med pelarborrmaskinen. Arbetsledarens ansvar var att göra riskbedömning på maskinen, att förse maskinen med skydd och att ställa ändamålsenlig personlig skyddsutrustning till arbetstagarnas förfogande och även tillhandahålla lämpliga hjälpmedel eller annan utrustning för att hålla underlaget rent. Både produktionschefen och arbetsledaren har brutit mot arbetarskyddsföreskrifterna. Gällande samfundsboten konstaterar tingsrätten att det bristfälliga skyddet förekommit under en lång tid och att de ansvariga inte i tillräcklig utsträckning utrett de maskinspecifika riskerna. Tingsrätten såg därmed att det inte finns förutsättningar att avstå från att döma samfundsbot.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland betonar att utredning och bedömning av risker är viktiga redskap för att förvissa sig om att arbetsmiljön och arbetsredskap är säkra. Arbetsgivaren ansvarar för att fortgående ge akt på arbetsmetoder som används på arbetsplatsen, och att tillhandahålla ändamålsenlig skyddsutrustning och hjälpmedel. Maskinens skyddsutrustning får inte demonteras. Tillräckliga och korrekta åtgärder på basen av riskbedömningen är viktiga: riskerna skall i första hand avhjälpas genom tekniska åtgärder.

Österbottens tingsrätts ärende nr R 18/249

Tilläggsinformation: Jurist Pia Skoglund, tfn 0295 018 689
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland