Innehållspublicerare

null Den som blivit överkänslig för epoxi i arbetet måste byta bransch – förebyggande arbetarskyddstillsyn inom byggbranschen

Den som blivit överkänslig för epoxi i arbetet måste byta bransch – förebyggande arbetarskyddstillsyn inom byggbranschen

Pressmeddelande 16.3.2023

Arbetarskyddsmyndigheterna börjar inrikta tillsynen över användningen av epoxiföreningar i anslutning till företag inom byggbranschen. "Vi övervakar, handleder och instruerar arbetsplatser för att minska yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar som beror på skadlig exponering. Vi strävar efter att säkerställa att nödvändiga skyddsåtgärder i anslutning till kemiska agenser har vidtagits i enlighet med de krav som finns i lagen", säger inspektör Hanna Vainio-Hietanen vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet.

Byggnadsbeläggningsarbete omfattar rikligt med hantering av kemikalier som är farliga för hälsan. Epoxi orsakar arbetsrelaterat allergiskt kontakteksem, särskilt inom byggbranschen. Upprepad, även mycket liten kontakt med huden kan orsaka kontaktallergi. ”Det är inte möjligt att på förhand förutspå vem som får kontaktallergi och vem som inte gör det. En person som blivit överkänslig för epoxi måste i allmänhet byta bransch”, påminner inspektör Hanna Vainio-Hietanen. 

Säkra arbetssätt och att skydda huden omsorgsfullt är nödvändiga åtgärder för att bekämpa uppkomsten av allergiskt kontakteksem. "Det kräver en bra riskbedömning av arbetsgivaren och anvisningar till arbetstagarna. Arbetstagarna ska å sin sida följa anvisningarna och vid behov meddela arbetsgivaren om eventuella brister och problem", råder inspektör Hanna Vainio-Hietanen.

Bestämmelser om kemiska agenser i arbetet finns i lagstiftningen. Lagen förpliktar arbetsgivaren att skydda arbetstagarna mot risker som orsakas av kemiska agenser. Arbetsgivaren ska göra arbetstagarna förtrogna med hur kemikalierna används på ett säkert sätt.

Arbetarskyddsmyndigheten har samlat information om kemiska agenser på webbtjänsten Tyosuojelu.fi.

Mer information:

Inspektör Hanna Vainio-Hietanen, +358 295 018 133, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet