Innehållspresentatör

null Diskriminerande krav på språkkunskaper, nationalitet och ålder i platsannonser

Diskriminerande krav på språkkunskaper, nationalitet och ålder i platsannonser

30.8.2016 – Södra Finland

Under maj-juni övervakade arbetarskyddsmyndigheten intensifierat diskriminering i arbetslivet i platsannonser i Södra Finland.  Resultat: i 60 annonser angavs som anställningskrav grunder som kan anses vara diskriminerande.  I de flesta förutsattes sökande ha finskt medborgarskap, finska som modersmål eller en viss ålder utan att det fanns en godtagbar grund som föranleddes av arbetet.

I de diskriminerande platsannonserna krävdes t.ex. finska som modersmål av en jurist, utmärkta kunskaper i finska av en lastbilschaufför, finskt medborgarskap av en städare och minst 23 års ålder av en chaufför.

Tillsynen genomfördes av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. Ansvarsområdet skickade begäran om utredning till de arbetsgivare vars platsannonser var diskriminerande. Endast två arbetsgivare kunde visa på en godtagbar grund för sina ansökningskrav.  De övriga meddelades en anvisning.  Största delen av arbetsgivarna medgav att de inte hade en godtagbar grund för sina anställningskrav. En del uppgav att de inte kände till lagens bestämmelser eller att någon annan hade utformat annonsen. Det är emellertid alltid arbetsgivaren som ansvarar för arbetsplatsannonsens innehåll, även om den utarbetas av en annan person.

Platsannonser övervakas kontinuerligt.  Om arbetsgivarens platsannonser ofta är diskriminerande överväger arbetarskyddsmyndigheten särskilt vilka åtgärder som ska vidtas.

Diskriminerande platsannonsering är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Enligt lagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Om du misstänker att en arbetsplatsannons är diskriminerande kan du vända dig till arbetarskyddsmyndigheten, till exempel per e-post: arbetarskydd.sodra@rfv.fi.

Information om diskriminering och jämställdhet på webben: http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/jamstalldhet

Närmare information:
Inspektör Maarit Lehmussilta, tfn 0295 016 293, fornamn.efternamn@rfv.fi
Överinspektör Eerik Tarnaala, tfn 0295 016 370, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Informatör Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021,
fornamn.efternamn@rfv.fi Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Inom området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.