Innehållspublicerare

null Diskriminering på grund av ursprung, nationalitet och språk ökar alltjämt i arbetslivet

Diskriminering på grund av ursprung, nationalitet och språk ökar alltjämt i arbetslivet

26.4.2022

Upplevelser av diskriminering bland arbetstagare med utländsk bakgrund har ökat under de senaste åren. Åren 2020 och 2021 ökade antalet begäran om tillsyn över ursprung, nationalitet och språk betydligt. Observationerna framgår av arbetarskyddsmyndighetens färska rapport Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2021.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar förbudet mot diskriminering och likabehandlingen i arbetslivet både på begäran av personer som upplevt diskriminering och på myndighetsinitiativ. 

Diskriminering i synnerhet på grund av hälsotillstånd, ursprung och nationalitet 

Under 2021 kontaktades arbetarskyddsmyndigheten cirka 570 gånger om diskriminering i arbetslivet. Oftast var det fråga om att den som tog kontakt bad om råd för att behandla ärendet på arbetsplatsen eller ville diskutera om det i hens fall är fråga om diskriminering eller inte. Antalet kontakter hade ökat under 2020 och 2021 i förhållande till tidigare år. 

Kontakterna ledde till 210 begäran om tillsyn, utifrån vilka 134 inspektioner genomfördes. Vid inspektionerna övervakades diskriminering som en enskild arbetstagare eller arbetssökande upplevt. Vid 46 inspektioner ansåg man att arbetsgivaren hade agerat i strid mot förbudet om diskriminering. Den observerade diskrimineringen gällde oftast hälsotillstånd (ca 53 % av inspektionerna), någon annan omständighet som gällde personen (ca 35 %) eller ursprung, nationalitet eller språk (ca 21 %). Diskrimineringsfall med anknytning till funktionsnedsättning, religion, familjeförhållanden eller sexualitet kommer fortfarande sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom.

”Det är fint att arbetstagare med utländskt ursprung eller utländsk nationalitet under de senaste åren i högre grad än tidigare har uppmuntrats att kontakta myndigheten. Vi kan ingripa i diskriminering i arbetslivet endast om vi får kännedom om händelserna”, berättar Päivi Laakso, överinspektör vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

I cirka 44 procent av inspektionerna som gjordes 2021 hade upplevelsen av diskriminerande behandling samband med avslutande av ett anställningsförhållande. Diskriminering under anställningsförhållandet bedömdes i cirka 43 procent av inspektionerna. Cirka 15 procent av inspektionerna gällde anställning.

Brister i utländska arbetstagares lönebetalning och arbetstider 

På myndighetsinitiativ övervakades likabehandling och förbudet mot diskriminering vid 729 arbetarskyddsinspektioner. Tillsynen gällde diskriminering av utländska arbetstagare vid lönebetalning och andra minimivillkor för arbetsavtalsförhållandet, arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling och diskriminering i arbetsplatsannonser.

Diskriminering i samband med anlitande av utländsk arbetskraft övervakades vid cirka 640 inspektioner. Vid nästan 73 (cirka 11 % av inspektionerna) av dessa upptäcktes diskriminering på grund av ursprung, språk eller nationalitet i lönebetalningen eller i andra minimivillkor. Detta innebär inte att diskriminering inte har förekommit i andra fall, eftersom en verklig lönejämförelse ofta inte kan göras bland annat på grund av bristfälliga arbetstidsdokument. Vid inspektionerna gavs ofta också förpliktelser gällande bristfällig eller avsaknad av arbetstidsbokföring och arbetsskiftsförteckning. 

Arbetsgivarens skyldighet att främja likabehandling på arbetsplatsen övervakades genom cirka 78 inspektioner och i över hälften av dem observerades missförhållanden. 

Närmare information framgår av arbetarskyddsmyndighetens färska rapport Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2021. Rapporten innehåller också fallbeskrivningar.

Man kan ringa telefonrådgivningen anonymt 

Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–15 på numret 0295 016 620. Man kan ringa numret utan att uppge sitt namn. En enskild arbetstagares eller arbetssökandes diskrimineringsfall övervakas endast med arbetstagarens eget samtycke. Man kan ge anonyma tips om andra diskrimineringsobservationer. 

Rapport: Tillsyn av likabehandling och förbud mot diskriminering i arbetslivet år 2021. Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 1/2022 (pdf).

Mer information: 

Päivi Laakso, överinspektör, tfn 0295 016 487, paivi.m.laakso@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet 

Ulla Riikonen, överinspektör, tfn 0295 018 174, ulla.riikonen@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet