Innehållspublicerare

null En arbetsplats, många arbetsgivare och information som inte förmedlas – arbetssäkerheten lider

En arbetsplats, många arbetsgivare och information som inte förmedlas – arbetssäkerheten lider

Pressmeddelande 24.3.2023

Arbetssäkerheten lider om det på samma arbetsplats arbetar arbetstagare från flera olika arbetsgivare och det inte har avtalats om arbetarskyddsansvaret. Detta framgår av arbetarskyddsmyndigheternas färska tillsynsresultat för 2022. Arbetarskyddsmyndigheterna gjorde 200 arbetarskyddsinspektioner på gemensamma arbetsplatser i fjol. Arbetsgivarna fick över 300 anvisningar och uppmaningar för att förbättra säkerheten på den gemensamma arbetsplatsen.

Inspektioner gjordes bland annat inom industri, gruvdrift och brytning, transport och lagring, byggande, hälso- och socialtjänster, parti- och detaljhandel, inkvarterings- och förplägnadsverksamhet samt städtjänster.

"Arbetsgivarna uppmanades att ställa arbetarskyddsfrågorna i ordning bland annat i fråga om risker för fall, bedömningen av riskerna med kemiska agenser, skydd för klingor, utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet", berättar inspektör Laura Mäkilä.

Dessutom fanns det anledning att anmärka på introduktionen och handledningen av nya arbetstagare, användningen av personlig skyddsutrustning och säkerställandet av arbetsredskapens funktionsduglighet.

När information inte förmedlas

"Siffrorna visar att arbetarskyddsansvaret på många gemensamma arbetsplatser inte är särskilt bra skött. En central akilleshäl är samarbetet mellan olika aktörer på den gemensamma arbetsplatsen och informationsgången om lagenligt arbetarskyddsansvar", bedömer inspektör Laura Mäkilä.

Enligt arbetarskyddslagen ska man säkerställa arbetarskyddet på en gemensam arbetsplats genom ömsesidigt samarbete och kommunikation. Arbetarskyddet på gemensamma arbetsplatser är i första hand beroende av säkerhetsledningen. ”Hur ska man kommunicera, identifiera risker, planera arbetet samt säkerställa introduktionen och kompetensen. Det är väsentliga frågor som behöver besvaras och på så sätt kontrollera att säkerhetspraxisen på de gemensamma arbetsplatserna fungerar", påminner inspektör Laura Mäkilä.

Den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten ska göra en allmän riskbedömning av sina egna arbetsförhållanden. Underleverantörerna är i sin tur skyldiga att bedöma riskerna i sin verksamhet. Enligt omsorgsplikten ska olika aktörer samarbeta och informera varandra om frågor som påverkar arbetarskyddet.

Mer information:
Inspektör Laura Mäkilä, tfn 0295 018 205, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverkets tillsynsprojekt för gemensamma arbetsplatser inom ansvarsområdet för arbetarskyddet