Innehållspublicerare

null En ledig tjänst som direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland

En ledig tjänst som direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland

19.2.2020

Vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ledigförklaras en tjänst som direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet från och med den 1 maj 2020.

Direktören leder verksamheten vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid
regionförvaltningsverket och ansvarar för att verksamheten inom ansvarsområdet leder
till resultat och att de resultatkrav som social- och hälsovårdsministeriet ställer på
ansvarsområdet uppnås. Direktören är medlem i regionförvaltningsverkets
ledningsgrupp. Tjänsten är placerad i Helsingfors.

Ansvarsområdena för arbetarskyddet har tillsyn över att regionala bestämmelser och
föreskrifter som gäller arbetarskydd följs. Tillsynen har en väsentlig inverkan på
arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga. Tillsynen påverkar också
arbetsplatsens säkerhetsledning. Arbetarskyddstillsynen stärker med hjälp av
mångsidiga metoder ett säkert, sunt och rättvist arbete genom att reagera på
förändringar i arbetsmiljön och djärvt utveckla verksamheten.

Behörighetskrav för en direktör för ansvarsområdet är högre högskoleutbildning, en i
praktiken visad ledarförmåga och ledningserfarenhet samt sådan mångsidig erfarenhet
som tjänsten kräver. Dessutom förutsätter vi att du har kunskaper i de inhemska
språken som krävs av offentligt anställda. För att du ska lyckas i uppgiften förutsätter vi
att du har en omfattande och mångsidig sakkunskap i arbetarskyddsfrågor. Det är
viktigt att du har ett resultatinriktat arbetssätt, förmåga att skapa nätverk och
samarbeta samt förmåga att leda förändringsprocesser och att modernisera
verksamheten.

Av den som väljs till tjänsten kan med personens samtycke göras en säkerhetsutredning
i enlighet med säkerhetsutredningslagen.

Direktören utnämns av social- och hälsovårdsministeriet. Lämna in din ansökan i första
hand via statens elektroniska rekryteringstjänst www.valtiolle.fi (ID-nummer 33-110-
2020
). Du kan också söka denna plats genom att skicka in din ansökan till social- och
hälsovårdsministerietsenast den 6 mars 2020kl. 16:15. Adressen är PB 33, 00023
Statsrådet. Du kan också lämna in din ansökan till statsrådets distributionscentral på
adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors (mån.–fre. kl. 8.00–16.15). Ansökningarna
återsänds inte.

Närmare uppgifter ger Raimo Antila, avdelningschef för social- och
hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet, tfn 0295 163094 och
Arto Teronen, tillsynsdirektör, tfn 0295 163493, eller per e-post
fornamn.efternamn@stm.fi.

Länken till anmälan i tjänsten Valtiolle.fi