Innehållspresentatör

null Ett fyraårigt projekt utvecklade arbetarskyddet i kommunerna

Ett fyraårigt projekt utvecklade arbetarskyddet i kommunerna

20.7.2016


Slutrapporten för arbetarskyddsförvaltningens nationella tillsynsprojekt över arbetarskyddet inom den kommunala sektorn är klar. Projektet "Tryggt, sunt och lönsamt kommunarbete 2015" utvecklade arbetarskyddet i kommunerna under 2012-2015. I projektet medverkade Arbetarskyddscentralens kommungrupp, KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer.  

Det viktigaste målet för projektet var att förbättra säkerhetsledningen på arbetsplatserna inom den kommunala sektorn och hanteringen av säkerheten i arbetet. Tillsynen inriktades på kommunens hela organisation, det vill säga på den högsta ledningen, sektorledningen och de olika arbetsplatserna inom sektorn.
 
Under projektets gång utövades arbetarskyddstillsyn i mer än 300 kommuner eller kommunsammanslutningar. Sammanlagt förrättades cirka 7 500 inspektioner. Arbetsgivarna delgavs 20 000 förpliktelser för att åtgärda brister.  

”När det gäller de viktigaste arbetarskyddsriskerna fastställdes de flesta bristerna i samband med inomhusluften. Ett annat betydande utvecklingsobjekt är företagshälsovårdens arbetsplatsutredning. Endast hos 65 % av de inspekterade arbetsplatserna visade sig dessa två områden ligga på den nivå som förutsätts i lagstiftningen. Hanteringen av problemen med inomhusluften har förbättrats i kommunerna bland annat tack vare fungerande arbetsgrupper för inomhusluft”, säger projektets koordinator, överinspektör Sari Roivainen vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland    

Men Roivainen uppger att det trots den positiva utvecklingen när det gäller problem med inomhusluften meddelades många uppmaningar, det betyder att det fastställdes faror eller risker som är mer än obetydliga.

”Bristerna i sammanhang med företagshälsovårdens arbetsplatsutredningar hörde oftast samman med att arbetsplatsutredningen var gammal och inte motsvarade de aktuella arbetsförhållandena, de psykosociala belastningsfaktorerna hade inte beaktats och slutledningar om arbetsförhållandenas betydelse för hälsan saknades.”
 
Största delen av kommunerna är motiverade att utveckla säkerhetsledarskapet, hanteringen av arbetssäkerheten och arbetsförhållandena.

”En positiv observation som gjordes var att kommunerna har skapat system och tagit fram fungerande rutiner. Men bristen ligger i att de goda systemen och rutinerna inte syns tillräckligt i chefernas och arbetstagarnas dagliga arbete.  Processens framåtskridande, som utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet, på alla nivåer i organisationen är ofta bristfällig. Säkerställandet av chefernas verksamhetsförutsättningar och kompetens i anslutning till arbetarskyddsuppgifter måste fortfarande utvecklas för att arbetarskyddsrutinerna ska få fotfäste på arbetsplatserna”, säger Sari Roivainen.

Tillsynsprojektet upplevdes av alla parter som medverkade som en lyckad satsning som förhoppningsvis har långvariga effekter. Arbetarskyddstillsynen inom kommunsektorn kommer att fortsätta, men inte i form av ett nationellt projekt.

Mera information:

Överinspektör Sari Roivainen, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 346, fornamn.efternamn@rfv.fi

Projektets slutrapport

https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/verksamhet/tillsynsprojekt/genomforda/kommunsektorn

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken övervakar att lagar och bestämmelser som gäller arbetarskyddet följs. Dessutom ger ansvarsområdena råd och anvisningar i frågor som berör hälsan och säkerheten i arbetet och arbetsvillkor.