Innehållspublicerare

null EU-omfattande tillsynskampanj för arbetarskyddet: I Finland förebyggs sjukdomar i stöd- och rörelseorganen för arbetstagare i social- och hälsovårdsbranschen mycket väl

EU-omfattande tillsynskampanj för arbetarskyddet: I Finland förebyggs sjukdomar i stöd- och rörelseorganen för arbetstagare i social- och hälsovårdsbranschen mycket väl

1.2.2023

Europeiska unionens medlemsländer genomförde förra sommaren en tillsynskampanj för arbetarskyddet som främjade förebyggandet av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Inom hela EU genomfördes drygt 2 600 inspektioner av kampanjer, i vilka 27 länder deltog. I Finland gjordes 103 inspektioner.

"Syftet med kampanjen var att öka kunskapen om sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt förebyggandet av dem. Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är fortfarande de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Europa. Syftet med kampanjen som omfattar hela EU var också att bedöma hur man i olika EU-länder har beaktat belastningen på stöd- och rörelseorganen vid identifieringen och bedömningen av risker ", berättar inspektör Tuula Uurala.

I Finland riktades de flesta inspektionerna gällande tillsynen till arbetsplatser med 10–49 anställda. Vid inspektionerna fokuserade man på att bedöma hur väl arbetsplatserna identifierar risker för stöd- och rörelseorganen och vilka åtgärder som har vidtagits för att minska dem. Endast mindre än 10 procent av arbetsplatserna hade inte vidtagit några åtgärder för att minska belastningen.

På de flesta arbetsplatser var de viktigaste riskerna och skadorna som orsakar belastning på stöd- och rörelseorganen mycket väl identifierade och bedömda, och riskbedömningen genomfördes på lämpligt sätt.  De branscher som presterar bäst är enligt resultaten social- och hälsovården (86 %) samt transport- och lagringsbranschen (76 %) och de sektorer som presterar sämst är byggbranschen (53 %) och livsmedelsindustrin.

"Inom social- och hälsovården har man i stor utsträckning använt hjälpmedel för att hjälpa patienter. Även att en fysioterapeut deltar i det dagliga vårdarbetet tillsammans med skötarna ansågs också vara en bra metod. I allmänhet observerades också ett ökat samarbete mellan olika grupper på arbetsplatserna ", säger Tuula Uurala.

Inspektionerna gav dock ett starkt engagemang för att riskbedömningen bör ta bättre än tidigare hänsyn till belastningen på stöd- och rörelseorganen och vidta åtgärder för att minska den.

Utförlighet till orientering i arbete

"Arbetstagarna borde också få bättre handledning och orientering i säkra och hälsosamma arbetsmetoder. Man bör också vara uppmärksam på att bedöma arbetsbelastningen för olika grupper av anställda, t.ex. deltidsanställda och personer med nedsatt arbetsförmåga, eftersom deras arbetsbelastning kan visa sig vara högre än andras", säger inspektör Tuula Uurala.

Hon påminner om att information från bland annat företagshälsovården hjälper till att rikta åtgärder för att förebygga sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Det viktigaste är dock förebyggande åtgärder, och redan i planeringsskedet ska man bedöma deras eventuella effekter.

Hälsosamt arbete – Metoder för att göra arbetet lättare -på den officiella webbplatsen för arbetarskyddets tillsynskampanj hittar du information om förebyggande av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Mer information:
Inspektör Tuula Uurala, tuula.uurala@avi.fi, 0295 016 379
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket