Innehållspublicerare

null Få arbetsredskap i lagenligt skick

Få arbetsredskap i lagenligt skick

13.1.2022

Enligt statistik från Olycksfallsförsäkringscentralen inträffar årligen hundratals arbetsolyckor som orsakas av lyftanordningar eller andra arbetsredskap. För att förbättra situationen utförde arbetarskyddsmyndigheterna i fjol cirka 200 inspektioner för att säkerställa arbetsredskapens funktionsduglighet. På basis av tillsynsobservationerna säkerställer arbetsgivarna att arbetsredskapen är i lagenligt funktionsdugligt skick i liten utsträckning. Vid tillsynen observerades endast ett fåtal arbetsredskap som var helt i skick.

Vid arbetarskyddsinspektionerna gavs arbetsgivarna myndighetsanvisningar gällande säkerställande av arbetsutrustningens funktionsduglighet, varningsanordningar och märkningar, bristen på bruks- och serviceanvisningar för arbetsutrustningen, funktionsdugligheten hos maskinernas manöverdon.

”Man låter bli att underhålla arbetsredskapen i tillräcklig grad och regelbundet och nödvändiga serviceåtgärder lämnas ogjorda eller vidtas först när det är absolut nödvändigt för att trygga en fortsatt verksamhet. Samtidigt försummas tillverkarnas service- och underhållsanvisningar. Om det överhuvudtaget finns en servicebok antecknas inte utförda åtgärder i den och serviceboken förvaras inte vid arbetsredskapet”, berättar arbetarskyddsinspektör Ari Pulli. Han påminner om att arbetsredskapets säkerhet, arbetseffektivitet och arbetets meningsfullhet förbättras genom arbetsutrustningen servas och underhålls på ett korrekt och tillräckligt sätt.

Arbetarskyddsmyndigheterna fortsätter att övervaka arbetsredskapen på riksnivå 2022 genom att öka antalet inspektioner av arbetsredskapen. ”Inspektionerna genomförs utan förhandsanmälan i form av stickprov. Man strävar efter att påverka arbetsgivaren så att det är tryggt för arbetstagarna att använda arbetsredskapen genom att arbetsredskapen servas och underhålls regelbundet”, säger inspektör Ari Pulli.

Information om maskinernas och utrustningens överensstämmelse med kraven: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/maskiner-och-arbetsredskap

Mer information:
Inspektör Ari Pulli, e-post: ari.pulli@rfv.fi, tfn 0295016336
​​​​​​​Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Släpvagnens bakre lyftanordning har bristfällig låsning. Arbetarskyddsinspektörens fotografi av tillsynsobjektet.

Släpvagnens bakre lyftanordning har bristfällig låsning. Arbetarskyddsinspektörens fotografi av tillsynsobjektet.​​​​​​​