Innehållspresentatör

null Fallande gravstenar är en vanlig arbetarskyddsrisk på begravningsplatser

Fallande gravstenar är en vanlig arbetarskyddsrisk på begravningsplatser

21.5.2015 – Södra Finland

En gravsten som faller är en betydande arbetarskyddsrisk för dem som arbetar på begravningsplatsen.  Enligt arbetarskyddsinspektörerna vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland orsakar fallande gravstenar varje sommar tillbud på begravningsplatserna. Det har också inträffat olycksfall. Förutom för dem som arbetar på begravningsplatserna kan en gravsten som faller också innebära en säkerhetsrisk för anhöriga som besöker begravningsplatsen och särskilt för barn. 

Orsakerna till att gravstenar faller omkull är ofta att stenfoten har sjunkit eller att gravstenens fäste vid underlaget sviker. En gravsten kan väga flera hundratals kilo och i värsta fall orsaka allvarliga skador. Utomlands har olyckor med fallande gravstenar rentav lett till döden.

Det är de anhöriga som ansvarar för att gravstenarna sköts

Det har genomförts arbetarskyddsinspektioner på begravningsplatser inom verksamhetsområdet för regionförvaltningsverket i Södra Finland sedan 2012. I samband med inspektionerna har det visat sig att församlingarna känner till säkerhetsriskerna i anslutning till gravstenar väl. Det som gör det svårt att förebygga riskerna är att ansvaret för skötseln av gravstenarna ligger hos de anhöriga. 

Under arbetarskyddsinspektionerna övervakas att församlingarna tillämpar fungerande metoder för att hantera olycksfallsrisken. Församlingarna avgör själva hur de vill gå till väga. Många har begärt att de anhöriga ska reparera gravstenar som medföra fara. Om de anhöriga inte reagerar på begäran har en del av församlingarna beslutat sig för att kontrollerat fälla farliga gravstenar. Många församlingar är emellertid ovilliga att kontrollerat fälla gravstenar av rädsla för att de ska gå sönder.

"Att gravstenar måste fällas kan uppröra de anhöriga, men det är ofta oundvikligt för att kunna trygga arbetstagarnas säkerhet och säkerheten för dem som besöker begravningsplatsen. Det är viktigt att de anhöriga ser till att gravstenarna monteras på ett säkert sätt och att gravstenarna underhålls samt vid behov också rätas upp. Det här ansvaret ligger hos gravrättsinnehavaren", säger arbetarskyddsinspektör Kirsi Pardain-Patanen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Sommarjobbarna ska introduceras i säkert arbete

Gravstenar som faller innebär fara särskilt för unga sommarjobbare som inte nödvändigtvis känner till riskerna lika bra som ordinarie arbetstagare. Arbetsgivaren ska beakta det här när arbetstagarna introduceras i arbetet. Det lönar sig att informera de unga arbetstagarna om att de inte får luta sig mot minnesmärkena och att de alltid ska anmäla för sina chefer om gravstenar som riskerar falla. Dessutom ska det på begravningsplatsen finnas tydliga rutiner för hur gravstenar som löper risk att falla märks ut.

I introduktionen ska även andra riskfaktorer i arbetet beaktas och de unga ska få handledning i säkra arbetsmetoder. Vid gräsklippning ska arbetstagarna t.ex. använda hörselskydd och vid gravgrävning ska även grävskopsanvändarens hjälpkarl bära hjälm. Vid skötseln av begravningsplatsen behövs också skyddsskor som skyddar mot skärande knivblad.

På arbetarskyddsinspektionerna som förrättats på begravningsplatser i Södra Finland har man upptäckt flest brister när det gäller användningen av hjälm och hanteringen av risken för att gravstenar ska falla. Församlingarna har meddelats ett flertal uppmaningar att rätta till förhållandena.


Mer information:
Arbetarskyddsinspektör Kirsi Pardain-Patanen, tfn 0295 016 327, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000. Ansvarsområdet har 200 medarbetare.