Innehållspresentatör

null För många sakkunniga saknades arbetstidsbokföring i arbetsmarknadsorganisationerna

För många sakkunniga saknades arbetstidsbokföring i arbetsmarknadsorganisationerna

14.2.2018 – Södra Finland

För många sakkunnigas del har det hos arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inte förts bok över arbetstiderna. Det här framgick när 22 arbetsgivarorganisationer, 56 arbetstagarorganisationer och 24 arbetslöshetskassor inspekterades 2016–2017. I 12 arbetstagarorganisationer och 9 arbetsgivarorganisationer saknades arbetstidsbokföringen helt för en del av arbetstagarnas del. Det var ofta fråga om att arbetsgivaren inte ansåg att de sakkunniga omfattades av arbetstidslagen, trots att den här tolkningen inte har laglig grund. Samma fenomen uppträdde inte bland arbetslöshetskassorna.

”Arbetstidslagen släpar enligt den allmänna uppfattningen efter sin tid. Att tillämpa lagen på sakkunnigarbete som är oberoende av tid och plats innebär en utmaning, och man håller på att reformera lagen. Trots detta tillåter den nuvarande lagen också att arbetet arrangeras mycket smidigt, bara arbetstiderna registreras”, säger arbetarskyddsinspektör Eila Hasunen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Registreringen av arbetstiderna hjälper både arbetsgivaren och arbetstagaren att följa upp att arbetstiderna inte blir för belastande och att det finns tillräckligt med tid för arbetstagaren att återhämta sig. Registreringen av arbetstiderna är också viktig med tanke på bägge parters rättskydd.

I sin helhet hanterades den psykosociala belastningen i arbetsmarknadsorganisationerna och arbetslöshetskassorna tämligen väl. Typiska belastningsfaktorer i organisationer är bundenheten vid arbetet när medlemmarna tar kontakt även under fritiden och tidspressen särskilt i anslutning till förhandlingarna om kollektivavtal. Till belastningsfaktorerna bland arbetslöshetskassorna hör för stor arbetsmängd och tidspress till följd av de utsatta tiderna i samband med förmånsbehandlingen. Arbetstagarnas erfarenhet av psykosocial belastning utreddes genom anonyma enkäter om arbetsförhållandena som endel av tillsynen. Resultaten av enkäten var goda, särskilt i arbetsgivarorganisationerna.

Mera information i rapporten:

Läs mer om tillsynsobservationerna i den färska rapporten Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä työttömyyskassojen työsuojeluvalvonta 2016–2017 (Arbetarskyddstillsynen i arbetsmarknadesorganisationerna och arbetslöshetskassorna 2016–2017). Öppna rapporten här.

Mera information:
Eila Hasunen, tfn 0295 016 243, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.