Innehållspresentatör

null Förändringar i lagen om beställarens ansvar - så här utreder beställaren ordnandet av företagshälsovård

Förändringar i lagen om beställarens ansvar - så här utreder beställaren ordnandet av företagshälsovård

4.9.2015

Ändringarna i beställaransvarslagen trädde i kraft 1.9.2015. Ändringen har lett till rikligt med frågor om företagshälsovård hos myndigheten som övervakar beställaransvarslagen.  Efter lagändringen ska beställaren hämta in en utredning av sin avtalspart över att företagshälsovård har ordnats. För många beställare har det varit oklart vilka åtgärder detta i praktiken förutsätter. Genom det här meddelandet vill vi tillgodose beställarens behov av information.

Utredning över ordnande av företagshälsovård

Efter lagändringen ska beställaren förutom de utredningar som förutsätts i lagen även hämta in en utredning över att företagshälsovård har ordnats. Utredningsskyldigheten kan uppfyllas bland annat genom att beställaren begär in en kopia av avtalet om företagshälsovård. Avtalsparten kan också själv ge beställaren en skriftlig utredning av vilken framgår hur den lagstadgade företagshälsovården har ordnats. Då ska det framgå av utredningen vem som producerar företagshälsovårdstjänsterna. När avtalsparten inte ännu när avtalet ingås är skyldig att ordna företagshälsovård, ska beställaren hämta in en utredning över hur avtalspartnern har för avsikt att ordna företagshälsovård för sina arbetstagare.

Utredningen över företagshälsovården ska dateras för att det ska vara möjligt att fastställa när beställaren har hämtat in utredningen. Dessutom ska utredningen som avtalsparten lämnar ges på ett bindande sätt, i praktiken ska den vara undertecknad.

Företagshälsovårdsutredningen omfattas av samma tidsfrister som de andra utredningarna i anslutning till beställaransvaret. Utredningen om ordnande av företagshälsovård ska hämtas in innan avtalet ingås. Vid den tidpunkt då avtalet ingås får utredningen inte vara äldre än tre månader. Beställaren ska förvara utredningarna i minst två år efter att arbetet som utredningarna gäller har avslutats.

På arbetstagare som har utstationerats i Finland från utlandet tillämpas Finlands lagstiftning om företagshälsovård. Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovård för utstationerade arbetstagare som arbetar i Finland i enlighet med lagen om företagshälsovård. Företagshälsovård som ordnats i avgångslandet uppfyller inte den lagstadgade förpliktelsen att ordna företagshälsovård i enlighet med den finska lagen om företagshälsovård. Närmare information om ordnande av företagshälsovård finns på webbplatsen Tyosuojelu.fi.

Lagändringen gäller genast och inom alla branscher

Förutom ändringen om företagshälsovård gjordes det även andra ändringar i beställaransvarslagen. Dessa ändringar berör bland annat försummelseavgifterna och utredandet av utstationerade arbetstagares socialskydd.  Närmare information om dessa ändringar gavs i ett meddelande som publicerades den 5 juni 2015.

Lagändringarna gäller avtalen om underleverans och hyrt arbete som ingås 1.9.2015 eller därefter.  Övervakningen av att ändringarna iakttas inleds genast från och med början av september. Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över beställaransvarslagen i hela landet.

Beställaransvarslagen ska iakttas inom alla branscher i vilka underleverans eller hyrt arbete anlitas.  Lagens syfte är att främja lika konkurrens och iakttagande av anställningsvillkor samt att bekämpa grå ekonomi.

Informationsmöte om lagändringarna och observationer i samband med tillsynen inom byggbranschen

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar ett för alla öppet informationsmöte för att informera om alla ändringar i beställaransvarslagen som träder i kraft från början av september. Under tillfället redogörs dessutom för de observationer som ansvarsområdet har gjort i samband med tillsynen när det gäller bekämpningen av grå ekonomi inom byggbranschen. Evenemanget ordnas den 2.10.2015 kl. 10:00 – 12:00 i auditoriet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland, adress Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors, första våningen.
 

Närmare information:

Om lagändringarna: Överinspektör Noora Haapa-alho, tfn 0295 016 240, fornamn.efternamn@rfv.fi

Om informationsmötet: Överinspektör Mikko Vanninen, tfn 0295 016 381, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Ansvarsområdet ansvarar för tillsynen av lagen om beställarens ansvar i hela landet.