Innehållspresentatör

null Förare bryter fortfarande ofta mot bestämmelser om kör- och vilotider

Förare bryter fortfarande ofta mot bestämmelser om kör- och vilotider

27.6.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddsmyndighetens tillsynsobservationer visar att företag inom transportbranschen fortfarande ofta bryter mot bestämmelserna om kör- och vilotider. Av de företag som ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ifjol inspekterade fick endast 11 % rena papper när det gällde kör- och vilotiderna.

De allvarligaste försummelserna polisanmäldes för förundersökning. Under 2016 gjordes 16 anmälningar, och i år fram till utgången av maj har det redan gjorts 13 anmälningar. Ofta var det fråga om att man inte hade förvarat färdskrivaruppgifterna så att de faktiska kör- och vilotiderna inte kunde fastställas. En annan vanlig orsak till anmälan var grova överträdelser mot bestämmelserna om kör- och vilotider.

"Arbetsdagarna för förarna som hade brutit mot bestämmelserna var ofta upp till 12–20 timmar eller rentav 30 timmar långa. När vilotiden per dygn under flera på varandra följande dagar omfattar endast 2–5 timmar, börjar förarnas förmåga att köra en fordonskombination på mera än 60 ton utan att äventyra trafiken redan vara synnerligen försvagad", säger arbetarskyddsinspektör Ari Pulli vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Syftet med kör- och vilotiderna är att förebygga belastning hos arbetstagarna och att trygga trafiksäkerheten. Syftet är också att bekämpa grå ekonomi. I tillsynen strävar vi efter att säkerställa att företagen inte når ekonomisk nytta eller konkurrensfördelar genom att bryta mot bestämmelserna om kör- och vilotider eller arbetstidslagarna och -bestämmelserna för förare av motorfordon.

Under 2016 inspekterade vi i samband med tillsynen över kör- och vilotider i södra Finland sammanlagt 97 000 förararbetsdagar i 262 företag. I år har hade vid utgången av maj 38 000 förararbetsdagar i 150 företag inspekterats.

Uppgifterna i färdskrivaren och förarkortet ska förvaras i ett år

Enligt förordningen om kör- och vilotider ska företagen kopiera uppgifterna om kör- och vilotiderna i fordonets digitala färdskrivare med två månaders mellanrum, om fordonet finns utomlands ska uppgifterna kopieras när fordonet kommer till Finland och när företaget överlåter besittningen av fordonet. Förarkortets uppgifter om kör- och vilotider ska kopieras med minst tre veckors mellanrum för de veckor som föraren har varit i arbete. Uppgifterna som har kopierats från den digitala färdskrivaren och förarkortet ska förvaras i ett år.

Mera information:
Arbetarskyddsinspektör Ari Pulli, tfn 0295 016 336, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet är så friskt och tryggt som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.