Innehållspublicerare

null Förarkortets uppgifter om kör- och vilotider ska lagras också rörande tillfälliga förare

Förarkortets uppgifter om kör- och vilotider ska lagras också rörande tillfälliga förare

7.1.2021

En arbetsgivaren ska med högst tre veckors mellanrum kopiera förarkortets uppgifter om kör- och vilotider för de veckor under vilka föraren varit i arbete.

“Detta gäller också för företag som tillfälligt använder inhyrda eller visstidsanställda förare.  Kör- och vilotidsdata ska lagras för varje förare”, påminner inspektör Ville Gröndahl från ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Vid inhyrning av förare kan personaluthyrningsföretaget och användarföretaget komma överens om vem som ansvarar för det tekniska genomförandet av lagringen av data. Huvudsaken är att uppgifter lagras regelbundet och bevaras under minst tolv månader från och med registreringsdagen såväl hos transportföretaget som hos personaluthyrningsföretaget.

Färdskrivarens uppgifter ska låsas med ett företagskort innan ett fordon tas i bruk

Regionalförvaltningsverken vill påminna transportföretagen om vikten av ett företagskort i lagringen av uppgifter som gäller ett transportföretag. För specificering av transportföretagets uppgifter om kör- och vilotider ska företaget med hjälp av företagskortet låsa uppgifterna i den digitala färdskrivaren innan ett fordon tas i bruk. Transportföretaget ska skaffa ett företagskort från Ajovarma Oy, såvida det inte redan har skaffat ett sådant.

Uppgifterna i digitala färdskrivare ska kopieras åtminstone varannan månad

Ett företag ska kopiera de uppgifter om kör- och vilotider i fordonets digitala färdskrivare som gäller det egna företaget. Om fordonet finns i Finland, ska uppgifterna kopieras åtminstone varannan månad och när företaget överlåter besittningen av fordonet eller när den digitala färdskrivaren tas ur bruk. Om fordonet finns utomlands, ska uppgifterna kopieras när det anlänt till Finland.

Uppgifterna ska bevaras i ett år

De ursprungliga diagramblad som använts vid körningen ska efter avslutad körning förvaras bevaras i minst ett år i en förarspecifik kronologisk ordning. 

Uppgifter som kopierats från digitala färdskrivare ska bevaras under minst tolv månader från och med registreringsdagen.

Kör- och vilotider övervakas med 1 600 inspektioner

Ansvarsområdena för arbetarskydd vid regionförvaltningsverken övervakar kör- och vilotiderna hos företag som idkar gods- eller persontrafik som omfattas av kör- och vilotidsförordningen. Under åren 2021–2022 kommer totalt cirka 1 600 kör- och vilotidsinspektioner att göras hos företagen inom ramen för ett riksomfattande tillsynsprojekt. 

Ansvarsområdena för arbetarskydd sänder begäranden om uppgifter till de företag som är föremål för granskning för att de ska överlämna sitt kör- och vilotidsmaterial. Informationen ska lämnas ut i den form som myndigheten begärt och avgiftsfritt.

Läs mer:

Kör- och vilotider
Lag om transportservice 320/2017: 47 § Behandlingen av färdskrivarens uppgifter vid företaget 
Kör- och vilotidsförordningen (EU)561/2006 > Artikel 10