Innehållspublicerare

null Förebyggandet av olycksfall försummas på arbetsplatserna

Förebyggandet av olycksfall försummas på arbetsplatserna

12.10.2021

Förra året ersatte försäkringsanstalterna sammanlagt 103 700 arbetsolyckor för löntagare och 5 700 olyckor för företagare. Detta vittnar för sin del om att bekämpningen av olycksfall har försummats på flera arbetsplatser. Därför har arbetarskyddsmyndigheterna inlett ett riksomfattande tillsynsprojekt som fokuserar på förebyggande av olycksfall i arbetet och som effektiveras med kampanjen #Torjutapaturma 11–15.10. 2021. 

"Målet med tillsynen och kampanjen är att arbetsplatser med olycksfallsrisk ska inse vilka olycksrisker som finns i den egna verksamheten samt förstå och behärska förfaringssätten för att förebygga olycksfall i arbetet. Största delen av olycksfallen i arbetet kan förhindras med målinriktade arbetarskyddsåtgärder", berättar överinspektör Janne Laakkonen

I år har 690 arbetarskyddsinspektioner genomförts inom ramen för projektet före utgången av augusti. I inspektionerna har arbetsgivarna ålagts 946 skyldigheter om brister som strider mot lagstiftningen. "Inspektionerna har riktats till arbetsplatser där det tidigare har inträffat olycksfall eller där det anses finnas en förhöjd risk för att olycksfall inträffar. Av antalet skyldigheter kan man dra slutsatsen att det fortfarande finns mycket att göra på arbetsplatserna för att förebygga olyckor och farliga situationer ", säger överinspektör Laakkonen.

Vid en noggrannare granskning av arbetarskyddstillsynens iakttagelser märks att det till exempel finns mycket att förbättra i praxis för utredning och bedömning av riskerna i arbetet. 150 skyldigheter har utfärdats i anslutning till ämnet. Även i fråga om säkerheten i arbetet med maskiner och arbetsredskap har det blivit ganska många anmärkningar, liksom i fråga om introduktionen av arbetstagare och hanteringen av kemiska faktorer. 
 
Vid arbetarskyddsinspektioner har man också gjort positiva observationer. ”Med några få undantag är försäkringen för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar i skick på alla arbetsplatser", konstaterar överinspektör Janne Laakkonen.

Arbetarskyddsmyndigheterna påminner om att bekämpningen av olycksfall i arbetet ska vara en del av den normala verksamheten på arbetsplatsen. Varje olycka får betydande mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Alltför ofta är det först när skadan har inträffat som man vaknar upp.

Mer information:
Överinspektör Janne Laakkonen, tfn 0295 016 977, e-post: janne.laakkonen@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Kampanjsida på finska:
​​​​​​​https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/tapahtumat/2021/kampanja-torju-tapaturma