Innehållspublicerare

null Förmän dömda till bötesstraff för arbetaskyddsbrott

Förmän dömda till bötesstraff för arbetaskyddsbrott

24.10.2022 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 29.9.2022 dömt två förmän i ett Jakobstad-baserat företag till bötestraff för arbe-tarskyddsbrott. Förmännen dömdes till 20 dagsböter var.

Österbottens tingsrätt konstaterade att båda förmännen hade varit ansvariga för arbetarskyd-det på arbetsplatsen. En kvarn hade tagits i bruk efter att ha varit avställd under en längre tid. En riskanalys av maskinen hade åtminstone delvis gjorts muntligen och baserat på riskana-lysen hade man lagt upp ett skydd framför en av kvarnens rörliga delar. Skyddet var dock inte fullständigt, eftersom det var möjligt att öppna skyddet även då maskinen var i gång. Således hade inte tillgång till kvarnens rörliga delar avvärjts. Den elektronik som skulle förhindra att skyddet kunde öppnas då kvarnen var i gång hade införskaffats, men inte installeras vid olyckstidpunkten. Trots att skyddsanordningen inte färdigställts, hade förmännen beslutat att ta kvarnen i bruk. Tingsrätten konstaterade att såvida även skyddets elektronik skulle ha varit installerat vid händelsetidpunkten, skulle arbetsplatsolyckan inte ha hänt.

På tingsrättens beslut inverkade även det faktum att den olycksdrabbade arbetstagaren inte fått tillräcklig undervisning i hur kvarnen skulle tvättas. Anvisningar hade endast givits muntli-gen, och under domstolshandläggningen klargjordes att arbetstagaren inte till fullo hade för-stått de olika arbetsmomenten.

Arbetarskyddsmyndigheterna påminner om att tillträdet till en maskins eller arbetsredskaps riskområde skall begränsas med hjälp av dess konstruktion, placering, skydd eller säkerhets-anordningar eller på något annat lämpligt sätt. Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa att ar-betsutrustningens skydd och skyddsanordningar på ett tillförlitligt och ändamålsenligt sätt skyddar mot den risk eller de risker med hänsyn till vilka de har installerats. Att ge anvisning-ar till arbetstagare åsidosätter inte arbetsgivarens skyldighet att skydda maskiner med tek-niska medel då detta är möjligt.

Österbottens tingsrätts dom 22/138148, Dnr R 21/833. Lagakraftvunnen.

Tilläggsinformation:
Jurist Sabina Saramo-Kuusisaari, tel. 0295 018 829.