Innehållspresentatör

null Fortfarande allvarliga olycksfallsrisker i klasserna för teknisk slöjd

Fortfarande allvarliga olycksfallsrisker i klasserna för teknisk slöjd

28.10.2015 – Södra Finland

I grundskolornas klassrum för teknisk slöjd och i yrkesläroinrättningarnas maskinsalar är avvärjningen av olycksfallsrisker fortfarande mycket bristfällig. Flest brister uppvisar den systematiska riskbedömningen medan de allvarligaste försummelserna gäller avsaknaden av skyddsanordningar på maskinerna. Det här visar inspektionerna som arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland har genomfört och i samband med vilka arbetssäkerheten vid läroinrättningarna har övervakats.  

En vanlig olycksfallsrisk på lektionerna i teknisk slöjd eller i maskinsalen är att handen hamnar i en oskyddad maskin och skadas. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har under 2010 - 2013 årligen tagit emot 2 - 6 anmälningar om allvarliga olyckor som har ägt rum i samband med arbete vid en maskin eller anordning i en läroinrättning.  Under 2014 och 2015 har inga sådana anmälningar gjorts. 

”Trots detta råkar vi under inspektionerna fortfarande på oskyddade maskiner. Alla läroinrättningar borde redan veta att skyddsanordningarna på maskiner ska granskas som en del av bedömningen av riskerna i arbetssäkerheten. Redan en olycka som en elev råkar ut för är för mycket”, framhäver arbetarskyddsinspektör Päivi Laakso vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Olycksfallen som skett i samband med arbetet vid maskiner i läroinrättningarna består vanligtvis av ett flertal faktorer. Några av de vanligaste: Eleven har glömt anvisningarna om trygga arbetsmetoder som han eller hon har fått. Eleven handlar instinktivt och emot anvisningarna vid en störning. Läraren är inte närvarande i arbetslokalen. I stället för läraren leds undervisningen av en vikarie på plats som inte har fått tillräcklig introduktion i arbetena som utfördes. Maskinen uppfyller inte kraven i bestämmelserna. Skyddskläderna som används i arbetet är för stora och har för långa ärmar.

Bland läroinrättningarna var skillnaderna i hur säkerheten i maskinsalarna hanterades stora. Utgående från iakttagelserna i samband med tillsynen finns det flera brister i läroinrättningarna i små kommuner och i privatskolor än i läroinrättningarna i större kommuner. Fördelen med större kommuner är att det ofta finns en fungerande arbetarskyddsorganisation som ger läroinrättningarna anvisningar och verktyg för riskbedömning och trygga arbetsmetoder.

Rektorn och läraren ansvarar för säkerheten

När eleverna utför övningsarbeten under lektionerna omfattas de av arbetarskyddslagen. Ansvaret för elevens säkerhet i arbetet ligger hos rektorn och läraren. För att garantera säkerheten ska läroinrättningen enligt lagen bland annat:

  • bedöma arbetssäkerheten i anslutning till lokalerna, arbetsredskapen och de ämnen som används
  • regelbundet bedöma riskerna i arbetet för varje maskin med beaktande av statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
  • planera trygga arbetsmetoder - det gäller också situationer då läraren lämnar rummet
  • introducera arbetstagarna och eleverna i trygga arbetsmetoder
  • fortgående övervaka säkerheten i arbetet (bl.a. maskinunderhåll och uppföljning av tillbud)

 

Närmare information: 

Utbildningsstyrelsens publikation: Käsityön työturvallisuusopas perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen

Arbetarskyddsinspektör Päivi Laakso, tfn 02950 16487, paivi.m.laakso@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.