Innehållspresentatör

null Goda resultat för arbetarskyddstillsynen inom telemarketingbranschen

Goda resultat för arbetarskyddstillsynen inom telemarketingbranschen

17.6.2015

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid alla regionförvaltningsverk utövade arbetarskyddstillsyn inom telemarketingbranschen under 2013–2014. Under den tid som det nationella projektet fullföljdes förrättade inspektörerna 278 inspektioner på arbetsplatser och meddelade arbetsgivarna 790 förpliktelser.  Redan 2014 kontaktade jämfört med tidigare år färre arbetstagare inom telefonförsäljningsbranschen jouren vid ansvarsområdena för arbetarskyddet inom alla områden förutom i Södra Finland där kontakterna minskade lite.

Utgångspunkten för projektet var de de återkommande samtalen till arbetarskyddsmyndighetens anställningsjour från personer som arbetar med telefonförsäljning. Även arbetstagarförbunden hade fått många liknande samtal. Samtalen gällde särskilt oklarheter i anslutning till lönerna och lönedumpning. Dessutom hade arbetsavtalen varit bristfälliga och lagstridiga. Även trakasserier och osakligt bemötande hade förekommit. Situationen inom branschen oroar även de arbetsgivare som följer spelreglerna i arbetslivet, eftersom de som arbetar på ett lagstridigt sätt också försämrar branschens rykte och drar ekonomiska fördelar jämfört med arbetsgivare som följer bestämmelserna.

Bristerna i fråga om arbetsförhållandena inom branschen som fastställdes i samband med inspektionerna gällde ordnande av företagshälsovård, arbetsplatsutredningar och verksamhetsplaner samt ordnande av samverkan i arbetarskyddsfrågor, löner och arbetstidsbokföringen liksom avsaknaden av handlingsrutiner i fall av trakasserier och osakligt bemötande.  På de arbetsplatser där det förrättades uppföljningsinspektioner hade de omständigheter som påtalades i förpliktelserna i regel rättats till väl.

Inom projektet samarbetade arbetarskyddsmyndigheterna nära med arbetstagar- och arbetsgivarförbunden, vilket intensifierade fullföljandet av projektet. Under projektets gång gjorde Direktmarknadsföringsförbundet en betydande insats för att utveckla den egna tillsynen av hur spelreglerna i arbetslivet följs inom telemarketingbranschen.
 

Närmare information inom ansvarsområdena för arbetarskyddet ger:
projektkoordinator Maija Lintula, Östra Finland och Södra Finland, tfn  0295 016 982
Merja Leino, Sydvästra Finland, tfn 0295 018 156
Katariina Nysund, Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 704
Kaarina Jääskö, Norra Finland, tfn 0295 017 605