Innehållspublicerare

null Hanna-Kaisa Rajala blir direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet i Norra Finland

Hanna-Kaisa Rajala blir direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet i Norra Finland

1.9.2022

Doktor i teknik Hanna-Kaisa Rajala har utnämnts till direktör för ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland. Hon inleder sitt arbete den 1 september 2022. Utnämningen gjordes av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Hanna-Kaisa Rajala har arbetat mångsidigt med olika uppgifter inom arbetarskyddsförvaltningen sedan 2005. Hon började i Norra Finlands arbetarskyddsdistrikt och flyttade efter regionförvaltningsreformen till Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

År 2009 var Rajala ställföreträdare för distriktschefen i Mellersta Finlands arbetarskyddsdistrikt. Sedan 2010 har hon arbetat som chef inom ansvarsområdet för arbetarskyddet i Norra Finland.

Till utbildningen är Rajala teknologie doktor. Hon är bland annat insatt i arbetarskyddsutmaningar och e-tjänster som anknyter till gemensamma arbetsplatser.

Hanna-Kaisa Rajala har arbetat som tf. direktör för ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland sedan mitten av maj 2022. Hon inleder sitt arbete den 1 september 2022.

Goda arbetsförhållanden är en del av konkurrenskraften

Rajala anser att sunda och trygga arbetsförhållanden är en central del av ekonomins hållbarhet och konkurrenskraft. Med hjälp av arbetarskyddet kan man också försöka ingripa i de viktigaste faktorerna som förkortar arbetskarriärerna. Arbetarskyddsmyndigheterna ska i samband med att arbetslivet förändras anpassa sin egen verksamhet och sitt tillsynsgrepp på ett behovsbaserat sätt stöda arbetsplatsens egen säkerhetsverksamhet.

I utvecklingen av arbetarskyddet i Norra Finland beaktas att det pågår eller planeras flera stora investerings- och utvecklingsprojekt i Norra Finland. I reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena. Ett särdrag för turistbranschen är att antalet arbetsgivare och deras bransch varierar under året och även mellan landskapen. Dessa behov i verksamhetsmiljön tillgodoses genom en mångsidig och kompetent arbetarskyddstillsyn i området och annan påverkansverksamhet.

I Finland övervakar arbetarskyddsmyndigheterna förutom arbetsförhållandena även anställningsfrågor. Det finns fem regionala arbetarskyddsmyndigheter och de är en del av regionförvaltningsverken. Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland sköter arbetarskyddstillsynen både i Norra Finland och i Lappland.

Hanna-Kaisa Rajala.

Mer information:
Hanna-Kaisa Rajala, direktör, 044 7159 516, fornamn.efternamn@rfv.fi