Innehållspublicerare

null Hela landets anmälningar om nödarbete handläggs nu av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Hela landets anmälningar om nödarbete handläggs nu av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

5.10.2020

Fr.o.m. 1.10.2020 förlägger arbetarskyddsmyndigheten handläggningen av anmälningar om nödarbete till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Fram till nu har anmälningar om nödarbete handlagts av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid alla regionförvaltningsverk.

– Ur arbetsgivarnas perspektiv blir förfarandet enklare, eftersom man framöver kan anmäla nödarbete som utförts inom verksamhetsområden av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid olika regionförvaltningsverk på samma blankett, berättar jurist Laura Kantola vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.
– Det är även en lättnad för arbetsgivarna att de kan sköta alla sina ärenden som förknippas med myndighetsbehandlingen av anmälningar om nödarbete på ett ansvarsområde för arbetarskyddet. 

Nödarbete och dess förutsättningar fastställs i arbetstidslagen. Arbetsgivaren får beordra arbetstagaren att utföra nödarbete vid en oförutsedd händelse som har vållat avbrott i arbetsgivarens normala drift eller medför överhängande fara för ett sådant avbrott. Arbetsgivaren får beordra nödarbete även vid en oförutsedd händelse som medför överhängande fara för skada på liv, hälsa, egendom eller miljön. Vid nödarbete får föreskrivna eller avtalade ordinarie arbetstider förlängas i den utsträckning det p.g.a. de nämnda orsakerna är nödvändigt, dock högst i två veckor.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att arbetsgivaren följer arbetstidslagen då hen beordrar nödarbete. Därför ska arbetsgivaren utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om orsaken till nödarbetet och om nödarbetets omfattning och sannolika varaktighet. Arbetarskyddsmyndigheten kan antingen låta saken bero vid anmälan eller vidta åtgärder för att begränsa eller stoppa nödarbetet. 

Närmare information om förutsättningarna för att beordra nödarbete och dess begränsningar samt hur man gör en anmälan om nödarbete finns på Tyosuojelu.fi: tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/arendenhantering/-tillstand-och-anmalning/nodarbete

Ytterligare information:
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
arbetarskydd.sydvastra@rfv.fi