Innehållspresentatör

null Hemvården belastar många arbetstagare, men en del av arbetsplatserna har lyckats undvika belastning

Hemvården belastar många arbetstagare, men en del av arbetsplatserna har lyckats undvika belastning

26.9.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddstillsynen har observerat att arbetstagare inom hemvården utsätts för stor belastning och belastningens hälsoeffekter har ofta inte bedömts. Samtidigt har vi i tillsynen sett ett flertal lovande exempel på hur vissa arbetsplatser har lyckats minska belastningen. Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland har sedan 2016 övervakat hemvården i södra Finland i sammanlagt 160 inspektioner. Av dessa fick 70 arbetsplatser myndighetshandledning för hanteringen av psykosocial belastning.

Det finns många orsaker till att arbetstagare inom hemvården utsätts för belastning: Antalet klienter och vårdbehovet har ökat, men antalet arbetstagare har inte ökat i samma förhållande. Klienterna kan uppgå till 10-12 per dag, och de är ofta multiproblematiskare än tidigare. Tiden som går till resor och rapportering beaktas inte tillräckligt när arbetet planeras. Arbetstagarna upplever sig hela tiden vara otillräckliga, när de inte kan utföra sitt arbete så väl som de borde. Personalomsättningen inom hemvården är stor, vilket gör att den ordinarie personalen hela tiden måste introducera andra i arbetet och säkerställa att arbetet löper.

"Inom hemvården tar bäddplatserna aldrig slut: antalet klienter ökar utan att antalert arbetstagare ökar i samma takt. Arbetsdagarna har dimensionerats så strikt att det inte finns plats för störningar eller ändringar i sista minuten, och sådana uppträder hela tiden inom hemvården", sammanfattar överinspektör Ulla Arvo vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

När belastningen fortgår ökar också risken för utbrändhet och olycksfall. Arbetsgivaren ska känna till belastningen i anslutning till arbetet och de eventuella olägenheter som belastningen innebär för arbetstagarnas hälsa. I praktiken innebär det här samarbete mellan arbetsgivaren och företagshälsovården.

Under inspektionerna har det visat sig att arbetsgivarna ofta har en positivare bild av hur smidigt vardagen löper än arbetstagarna.

"Ofta följer arbetsgivaren inte tillräckligt väl med hur arbetet utförs för att kunna veta vad som egentligen sker ute på fältet. Jag uppmanar arbetsgivarna att lyssna aktivt på arbetstagarnas utvecklingsförslag och deras synpunkter på arbetet", säger Arvo.

Mycket har gjorts och många lyckade lösningar har hittats

I tillsynen har vi sett att arbetsplatserna inom hemvården har gjort och gör mycket för att minska på belastningen. Det dröjer innan åtgärdernas effekter syns, men redan nu kan vi fastställa att en del också har lyckats tämligen bra med att nå det här målet. Lösningarna består till exempel i att man har ändrat arbetsdagens struktur så att den är förnuftigare, effektiverat arbetsfördelningen med beaktande av vårdpersonalens yrkeskunskap och på kommunnivå omorganiserat tjänsterna som erbjuds i hemmet. Det har satsats på planeringen och organiseringen av arbetet och man har på nytt tagit i bruk systemet med reservpersonal.

"Jag har ofta fått höra att man inte kan göra någonting åt belastningen inom hemvården. De exempel som vi sett inom tillsynen visar att det inte stämmer. Jag uppmanar arbetsgivare att modigt tänka på hur arbetet kan arrangeras på ett nytt sätt och att prova på nya lösningar för att minska belastningen och för att hemvården ska vara en meningsfull arbetsplats för kompetenta yrkeskunniga", uppmuntrar Arvo.

Mera information:
Överinspektör Ulla Arvo, tfn 0295 016 233, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.