Innehållspublicerare

null Hetta ökar risken för olycksfall i arbetet: Håll pauser och ordna en sval plats för återhämtning

Hetta ökar risken för olycksfall i arbetet: Håll pauser och ordna en sval plats för återhämtning

15.7.2021

Höga temperaturer gör arbetstagaren utmattad. Vakenheten och uppmärksamheten hålls inte på normal nivå. Det uppstår lättare risksituationer i arbetet och de kan leda till arbetsolyckor.

Arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning kontaktas ofta från arbetsplatser där temperaturerna blir höga. De som arbetar utomhus exponeras för direkt solgass, men värmen drabbar också till exempel restaurangbranschen, där matlagningen gör värmebelastningen ännu högre än hettan.

I kontakterna till arbetarskyddsmyndigheternas telefonrådgivning har det berättats om många olika problem som hettan orsakar.

"De som ringt telefonrådgivningen har berättat om olika fysiska symtom, såsom illamående och yrsel. Man har också varit tvungen att låta arbetstagarna gå hem och vila mitt under arbetsskiftet på grund av värmeutmattning. Dessutom har det framkommit att det under ett långt arbetsskift inte har förekommit urineringsbehov trots att man druckit rikligt med vatten, eller att det har känts stickningar i benen efter arbetsskiftet. Det är exempel på sådant vi har fått höra om värmeböljans effekter", berättar överinspektör Jarkko Niemi som ansvarar för arbetarskyddsmyndigheternas kundservice vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I arbetet ska man begränsa exponeringen för värme

Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att arbetsgivaren ska begränsa arbetstagarnas värmeexponeringstid till minst följande:

  • vid 28-33 °C får en oavbruten arbetsperiod vara högst 50 minuter i timmen
  • vid temperaturer över 33 °C får en oavbruten arbetsperiod vara högst 45 minuter i timmen.

Arbetstagaren ska alltså antingen kunna arbeta 10-15 minuter per timme i en svalare arbetslokal eller alternativt pausa sitt arbete i ett svalare utrymme. På arbetsplatsen ska till exempel ordnas ett utrymme som kylts ned tekniskt till normal arbetstemperatur och där det är möjligt att återhämta sig från arbete i hetta.

Självständiga yrkesutövare ska på gemensamma arbetsplatser följa arbetsplatsens anvisningar. "Även i övrigt lönar det sig naturligtvis att ta hand om sin hälsa och säkerheten i sitt eget arbete", påminner Jarkko Niemi.

Identifiera symtomen på värmeutmattning: Trötthet, huvudvärk och illamående

Kroppen försöker frigöra sig från för stor värmebelastning genom att svettas. Hjärtpulsen stiger när man arbetar i värme. Ju varmare omgivningen är och ju tyngre arbetet är, desto mer blod styrs till huden för att kyla ner kroppen. Vid utomhusarbete utsätts oskyddad hud för solens UV-strålning och brännskador. Att svettas rikligt i värme irriterar huden och ökar risken för olika hudförändringar och -sjukdomar.

Att svettas rikligt påverkar upprätthållandet av kroppens vätske- och saltbalans. En arbetstagare som är van vid hetta kan producera upp till en liter svett per timme. Om den förlorade vätskan inte ersätts med dryck torkar kroppen. Uttorkning belastar blodcirkulationen, höjer kroppstemperaturen och ökar risken för plötsliga värmesjukdomar. Att bara dricka vatten räcker inte för att upprätthålla saltbalansen.

Hettan kan försämra balansen och därmed öka olycks- och fallrisken. Att arbeta i värme utsätter arbetstagaren också för värmesjukdomar, såsom värmesvimning och värmeutmattning. De första tecknen på eventuell för stor exponering för värme är trötthet, huvudvärk och illamående. Man ska reagera på dessa symtom direkt genom att åtminstone ta en paus och gå till en svalare plats samt säkerställa ett tillräckligt vätskeintag.

Läs mer på webbplatsen Tyosuojelu.fi Temperaturförhållanden.

Mer information:
Överinspektör, ansvarig för kundservicen Jarkko Niemi,
0295 016 318, fornamn.efternamn@rfv.fi 
Ansvarsområdet för arbetarskydd, Regionförvaltningsverket i Södra Finland