Innehållspublicerare

null Hundratals laddare förnyade inte sitt behörighetsbrev

Hundratals laddare förnyade inte sitt behörighetsbrev

10.12.2021 – Västra och Inre Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har redan före mitten av november behandlat över tusen ansökningar om kompetensbrev för laddare. Antalet var mer än dubbelt så stort som ifjol. En betydande del av laddarna inte förnyade sitt kompetensbrev.

Enligt den nya lagen om laddare som trädde i kraft för fem år sedan är det med kompetensbrev som beviljats före 1.9.2016 inte möjligt att utföra arbete som laddare från början av september i år, även om tillståndskortet skulle ha en senare giltighetstid.

Arbetarskyddsmyndigheten informerade laddare om övergångsbestämmelserna och förfarandena för förnyande av tillståndet i ett personligt brev i början av året. Information om att övergångsperioden upphör i slutet av augusti förmedlades också till fältet genom arbetarskyddsförvaltningens meddelanden och på sociala medier samt via intresseorganisationer inom jordbyggnadsbranschen. 

Nu kan man konstatera att en betydande del av laddarna inte förnyade sitt kompetensbrev. Jämfört med 2018 har antalet innehavare av kompetensbrev för laddare minskat med nästan hälften.
”Man vet inte exakt orsaken till detta”, berättar överinspektör Jarmo Lumme. ”Den största minskningen har skett bland de yngsta laddarna. Bland dessa har det i synnerhet på landsbygden kunnat finnas sådana laddare som inte har upplevt att de behöver ett kompetensbrev. Det kan hända att kompetensbrev beviljats på basis av utbildning för sprängare och arbetserfarenhet som erhållits under beväringstjänsten som man sedan inte har haft behov av i arbetslivet.” Sådana extra och onödiga kompetensbrev gallrades bort i slutet av övergångsperioden.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet hade förberett sig på en anhopning av ansökningar på hösten, men alla ansökningar om kompetensbrev som inkom i slutet av övergångsperioden kunde behandlas inom rimlig tid. I början av september inkom cirka hundra ansökningar till ansvarsområdet efter att tidsfristen löpt ut, vilket förutsatte att sökanden dessutom genomgick en intervju i den kompetensbrevsklass som ansökan gällde. Innan kompetensbrevet beviljades har sökanden inte kunnat fortsätta arbeta som laddare självständigt. 

Några ansökningar som inkom i tid saknar ännu bilagor. De sökande ska lämna in dessa innan tillståndet kan beviljas. Om sökanden inte lämnar in nödvändiga bilagor inom den begärda tidsfristen, kan ett avgiftsbelagt negativt beslut fattas.
”Arbetarskyddsmyndigheten kan inte pröva sådant fall, utan de bilagor som lagen förutsätter ska lämnas in om man vill att kompetensbrevet för laddare ska beviljas”, påminner Jarmo Lumme.  

Handläggningen av ansökan om kompetensbrev för laddare tar för närvarande cirka en månad från det att alla nödvändiga bilagor har lämnats in.

Mer information:
Överinspektör Jarmo Lumme, 0295 018 692, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tyosuojelu.fi > Laddares kompetensbrev