Innehållspresentatör

null Iakttagelse vid tillsyn: Okunskap i att vidta åtgärder angående belastning i arbetet så som lagen förutsätter

Iakttagelse vid tillsyn: Okunskap i att vidta åtgärder angående belastning i arbetet så som lagen förutsätter

27.6.2019

På arbetsplatserna har man inte alltid tillräcklig kunskap om hur man ska agera enligt arbetarskyddslagen när arbetstagaren belastas i arbetet. Detta syns i arbetarskyddsmyndighetens tillsyn som beskrivs närmare i den nya rapporten Häirinnän ja työssä kuormittumisen asiakasaloitteinen valvonta työsuojeluviranomaisessa vuonna 2018. I rapporten finns också exempel på tillsynsfall.

Vid tillsynen observerades följande typiska brister i arbetet angående belastning: Arbetsgivaren eller chefen vidtar inte åtgärder i tid då arbetstagaren belastas i sitt arbete på ett sätt som riskerar hälsan. Arbetsgivaren känner inte till sin skyldighet att vidta åtgärder när belastningen i arbetsgemenskapen endast gäller enstaka arbetstagare. På arbetsplatsen är det oklart hur arbetstagaren kan informera arbetsgivaren om sin belastning i arbetet.

“Många ringer till oss då de känner sig trakasserade på arbetsplatsen. Vid samtal och tillsyn visar det sig ofta att arbetstagaren har belastats i arbetet och att det i bakgrunden finns psykosociala belastningsfaktorer i arbetet, såsom exempelvis problem i samarbete, interaktion eller information. Orsakerna till att arbetstagaren har belastats har inte utretts på arbetsplatsen eller man har inte vidtagit åtgärder angående dem.”, berättar överinspektör Jenny Rintala från arbetarskyddets ansvarsområde vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetstagaren kan vid anmälan om belastning använda blanketten Anmälan till arbetsgivaren om belastning som finns i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst. Den ger vägledning i hur man enligt arbetarskyddslagen ska hantera belastning i arbetet som arbetstagaren upplever.

2 300 kunder fick råd i frågor om trakasserier eller belastning

Arbetarskyddsmyndigheten i Finland kontaktades år 2018 sammanlagt 2 300 gånger angående trakasserier eller belastning i arbetet. En fjärdedel av kontakterna kom från social- och hälsovårdssektorn. De flesta som tog kontakt vill i första hand få råd så att de själva kan föra ärendet vidare på arbetsplatsen.

Två tredjedelar av kontakterna rörde trakasserier. När det gäller trakasserier tar man oftast kontakt med arbetarskyddsmyndigheten då den som trakasserar är chefen eller arbetsgivaren själv.

Med tillsynsbegäran som grund gjordes under året 121 inspektioner angående trakasserier och 58 angående belastning i arbete. Inspektionerna avslöjade att i ca 80 % av fallen hade arbetsgivaren försummat sina skyldigheter.

Arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning betjänar vardagar kl. 9–15 på telefonnumret 0295 016 620.

Ytterligare information:
Överinspektör Jenny Rintala
tfn 0295 016 345, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Inspektör Kaisa Timonen (vecka 27–28)
fornamn.efternamn@avi.fi, tilläggsuppgifter per e-mail
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland