Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Inspektionskampanj på EU-nivå: Det finns brister i hanteringen av fysisk belastning inom byggbranschen

Inspektionskampanj på EU-nivå: Det finns brister i hanteringen av fysisk belastning inom byggbranschen

Pressmeddelande 5.9.2023

Under 2022 genomfördes en inspektionskampanj om hantering av den fysiska belastningen på arbetsplatserna i Europeiska unionens medlemsländer. I Finland genomfördes över hundra arbetarskyddsinspektioner och 13 av dessa riktades till byggbranschen. "Byggbranschen togs med i kampanjen, eftersom det förekommer mycket sjukdomar i stöd- och rörelseorganen inom byggbranschen. I den här kampanjen utreddes frågor som gäller sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och i synnerhet hur den fysiska belastningen har beaktats i bedömningen av faror och vilka åtgärder som har vidtagits på arbetsplatserna för att minska den fysiska belastningen", berättar överinspektör Mikko Koivisto vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket.

Under inspektionskampanjen utfördes sammanlagt 413 inspektioner inom byggbranschen i 15 av EU:s medlemsstater. Av dessa inspektioner utfördes cirka 35 procent på arbetsplatser med färre än tio anställda, 37 procent på små byggföretag och fem procent på stora byggföretag. I ungefär hälften av inspektionerna inom byggbranschen var bedömningen av faror och olägenheter orsakade av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen tillräcklig, i cirka en fjärdedel var den i viss mån tillräcklig och i ungefär en fjärdedel var bedömningen faror och olägenheter orsakade av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen nästan helt bristfällig eller hade inte utförts alls. "Utifrån resultaten kan man konstatera att på EU-nivå tar cirka hälften av arbetsplatserna inom byggbranschen frågor som gäller fysisk belastning på allvar", bedömer överinspektör Mikko Koivisto.

Av inspektionskampanjen framgick att ju större arbetsplats, desto bättre hade man bedömt farorna och olägenheterna i anslutning till den fysiska belastningen. Observationen beskriver hela arbetarskyddets tillstånd inom byggbranschen i Finland allmänt sett. Dessutom framkom det i kampanjen att i de fall arbetstagarna fått delta i bedömningen av faror och olägenheter så upplevdes bedömningen av faror och olägenheter som mer ändamålsenlig.

Kostnaderna för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen är 3–4 miljarder i Finland

Under 2023 har man i Finland inlett ett eget inspektionsprojekt inom byggbranschen. I projektet genomförs inspektioner både på företagens kontor genom granskningar av systemen för hantering av fysisk belastning och på byggarbetsplatserna där man gör konkreta observationer. "Många företag har identifierat farorna och olägenheterna med fysisk belastning, men genom inspektionerna på byggarbetsplatser vill vi utreda hur saker och ting sköts i praktiken", preciserar överinspektör Mikko Koivisto.

Enligt överinspektör Koivisto har man utifrån uppgifter från olika källor uppskattat att de totala årliga kostnaderna för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen i Finland är upp till 3–4 miljarder euro och att en stor del av beloppet drabbar byggbranschen. De största kostnaderna för samhället orsakas av kostnader för sjukfrånvaro och arbetsoförmåga.  Inspektionerna i anslutning till övervakningen av den fysiska belastningen inom byggbranschen kommer att fortsätta även under den kommande ramavtalsperioden.

Mer information:
Överinspektör Mikko Koivisto, 0295 018 672, mikko.koivisto@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands ansvarsområden