Innehållspresentatör

null Intensiv övervakning för att förebygga nålsticksskador i Södra Finland

Intensiv övervakning för att förebygga nålsticksskador i Södra Finland

27.4.2016 – Södra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten utövade intensifierad tillsyn över nålsticksolyckor och olyckor förorsakade av andra vassa instrument inom vårdbranschen under 2014-2015. Det visade sig att användningen av vassa instrument var bristfällig på var tredje av de inspekterade arbetsplatserna.  Tillsynen har lett till att situationen har förbättrats.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland förrättade sammanlagt 205 inspektioner på sjukhusavdelningar, laboratorier och inom hemvården. Stick- och skärskador kan i värsta fall medföra sjukdomar som smittar via blodet för arbetstagarna.

Tillsynen ökade användningen av skyddsprodukter

Av de inspekterade arbetsplatserna meddelades 65 en anvisning om säker användning av vassa instrument. På de här arbetsplatserna användes inte skyddsprodukterna i tillräcklig omfattning eller så hade man inte utrett användningsmöjligheterna tillräckligt väl. På vissa arbetsplatser användes skyddsprodukter inte alls. Med skyddsprodukter avses vassa instrument som är försedda med tekniska skyddsmekanismer som förhindrar olycksfall. Till de vanligaste skyddsprodukterna hör säkerhetssprutor och säkerhetskanyler.

”Det verkar som om användningen av skyddsprodukter klart har ökat till följd av inspektionerna. Det har vi märkt i samband med senare inspektioner och genom att arbetarskyddpersonalen har kontaktat oss", säger arbetarskyddsinspektör Paula Moilanen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

En trygg användning av vassa instrument förutsätter god introduktion i arbetet och återkommande repetitioner av anvisningarna. Det här var arbetsgivarna och arbetstagarna mycket ense om under inspektionerna. I introduktionen är det också viktigt att instruera arbetstagaren att handla rätt och snabbt, om en olycka ändå sker.

Skyddsprodukter ska användas i så omfattande utsträckning som möjligt

År 2013 trädde statsrådets förordning om förebyggande av olyckor på grund av vassa instrument inom hälso- och sjukvården i kraft. Förordningen ålägger arbetsgivarna att noggrannare än tidigare kartlägga i vilka situationer skyddsprodukter kan användas och när det är möjligt att helt undvika injektioner. En del arbetsplatserna hade inte gjort detta och det meddelades 35 anvisningar till arbetsplatserna i den här frågan.

”Sortimentet av skyddsprodukter på marknaden har under de senaste åren tydligt utvidgats och det finns produkter att tillgå för ett flertal olika åtgärder. Arbetsgivarnas anskaffningscentraler borde kontinuerligt följa med produktutvecklingen" påminner Moilanen.

Anvisningar och författningar


Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Paula Moilanen, tfn 040 758 1122
Arbetarskyddsinspektör, Auli Arkko-Liekari, tfn 029 501 6229

Medietjänst:
Informatör Virpi Saarinen tfn 0295 016 021
fornamn.efternamn@rfv.fi  
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi/web/sv

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Inom området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.