Innehållspresentatör

null Intensivövervakning i Södra Finland: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats?

Intensivövervakning i Södra Finland: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats?

25.9.2017 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna genomför intensivövervakning i södra Finland i höst. Syftet med tillsynen är att säkerställa att man på arbetsplatserna känner till hälsoriskerna i arbetet och sålunda kan förebygga ohälsa redan på förhand.

Intensivövervakningen genomförs i tre faser: I Egentliga-Tavastland vecka 40, i Päijänne-Tavastland vecka 42 och i Västra Nyland vecka 44. Tillsynen inriktas särskilt på små arbetsplatser och arbetsplatser som inte har inspekterats på flera år. Inspektionerna anmäls inte på förhand.

"I restaurangkök till exempel ska bland annat ergonomin beaktas, i kundbetjäningsarbete hot om våld, i kontorsarbete orkande i arbetet och så vidare. Riskfaktorerna varierar i olika arbeten och på olika arbetsplatser, och därför ska de redas ut på alla arbetsplatser", säger överinspektör Tuula Uurala vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I hanteringen av hälsoriskerna i arbetet är samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren av stor betydelse. Arbetstagarna känner bäst till sitt arbete och kan berätta vilka olägenheter och risker som förekommer. Företagshälsovården igen bedömer olägenheternas och riskfaktorernas hälsoeffekter och ger arbetsgivaren rekommendationer för åtgärder som ska minska dem.

Arbetsgivare: så här kan du förbereda dig på inspektionen

Arbetsgivaren kan förbereda sig på en eventuell inspektion genom att kontrollera att de centrala skyldigheterna kring identifieringen av hälsoriskerna har uppfyllts och att handlingarna i anslutning till dem har tagits fram eller finns lätt tillgängliga på arbetsplatsen.

I samband med inspektionen ska bland annat avtalet om företagshälsovård och företagshälsovårdens arbetsplatsutredning läggas fram. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsplatsutredningen har gjorts och att den är uppdaterad.

I inspektionen säkerställs att arbetsgivaren har utrett och bedömt olägenheterna och riskerna som beror på arbetet. Arbetsgivaren ska också beakta de psykosociala belastningsfaktorerna, som oskälig tidspress, fortsatta avbrott, samarbete som inte fungerar eller svår växelverkan i kundarbetet.

Dessutom övervakas att arbetsgivaren och arbetstagarna samarbetar för att främja hälsan och säkerheten i arbetet. Om det finns minst tio arbetstagare på arbetsplatsen ska arbetstagarna välja en arbetarskyddsfullmäktig.

På webbplatsen Tyosuojelu.fi finns information om arbetsgivarens skyldigheter i fråga om företagshälsovård, arbetsplatsutredningar, arbetarskyddssamarbete och riskbedömning.

Mera information:
Överinspektör Tuula Uurala, tfn 0295 016 379, fornamn.efternamn@rfv.fi
Överinspektör Jari Nykänen, tfn 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/forsta-sidan

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.