Innehållspresentatör

null Intensivövervakning i Västra Nyland nästa vecka: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats?

Intensivövervakning i Västra Nyland nästa vecka: känner man till hälsoriskerna på din arbetsplats?

24.10.2017 – Södra Finland

Nästa vecka kommer arbetarskyddsmyndigheten att genomföra en omfattande intensivövervakning på olika håll i Västra Nyland, dvs. i Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Karislojo Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Syftet med tillsynen är att säkerställa att man på arbetsplatserna känner till hälsoriskerna i arbetet och sålunda kan förebygga ohälsa redan på förhand. Inspektionerna genomförs på tisdag och torsdag 31.10  - 1.11.2017. Tillsynen inriktas särskilt på små arbetsplatser och arbetsplatser som inte har inspekterats på flera år. Inspektionerna anmäls inte på förhand.

”I inspektionerna fokuseras grundläggande arbetarskyddsfrågor som borde vara i skick på precis varje arbetsplats”, berättar överinspektör Tuula Uurala vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I hanteringen av hälsoriskerna i arbetet är samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren av stor betydelse. Arbetstagarna känner bäst till sitt arbete och kan berätta vilka olägenheter och risker som förekommer. Företagshälsovården igen bedömer olägenheternas och riskfaktorernas hälsoeffekter och ger arbetsgivaren rekommendationer för åtgärder som ska minska dem.

”Det är i arbetsgivarens intresse att arbetstagarna inte insjuknar till följd av arbetet”, påminner Uurala.

Arbetsgivare: ha de här handlingarna tillgängliga vid inspektionen

I samband med inspektionen ska arbetsplatsen bland annat visa upp avtalet om företagshälsovård och företagshälsovårdens arbetsplatsutredning. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsplatsutredningen har gjorts och att den är uppdaterad.

I inspektionen säkerställs att arbetsgivaren har utrett och bedömt olägenheterna och riskerna som beror på arbetet. Dessutom övervakas att arbetsgivaren och arbetstagarna samarbetar för att främja hälsan och säkerheten i arbetet. Om det finns minst tio arbetstagare på arbetsplatsen ska arbetstagarna välja en arbetarskyddsfullmäktig.

En motsvarande intensivövervakning i syfte att identifiera hälsoriskerna genomfördes vecka 40 i Egentliga Tavastland och vecka 42 i Päijänne-Tavastland. Observationen som gav upphov till den största oron i Egentliga Tavastland var att företagshälsovårdens arbetsplatsutredning endast hade gjorts på hälften av arbetsplatserna. I praktiken innebär avsaknaden av arbetsplatsutredning att arbetets och arbetsförhållandenas betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet inte har utvärderats. Tillsynsobservationerna visade däremot att arbetarskyddssamarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna fungerade väl. Tillsynsobservationerna för Päijänne-Tavastlands del samlas fortfarande in.

På webbplatsen Tyosuojelu.fi finns information om arbetsgivarens skyldigheter i fråga om företagshälsovård, arbetsplatsutredningar, arbetarskyddssamarbete och riskbedömning.

Mera information:
Överinspektör Tuula Uurala, tfn 0295 016 379, fornamn.efternamn@rfv.fi
Överinspektör Jari Nykänen, tfn 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.