Innehållspresentatör

null Intensivtillsyn av restauranger i Esbo och Vanda – så här kan arbetsgivaren dra nytta av samarbetet med företagshälsovården

Intensivtillsyn av restauranger i Esbo och Vanda – så här kan arbetsgivaren dra nytta av samarbetet med företagshälsovården

4.10.2016 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna intensivövervakar förplägningsrörelser i Esbo och Vanda i oktober.  Restauranger, caféer, pubar och nattklubbar kommer att inspekteras utan förhandsanmälan. Tillsynen genomförs både i städernas centrum, i affärscenter och i förorter.

I samband med inspektionerna av förplägningsrörelserna kommer särskild vikt att fästas vid hur företagshälsovården har ordnats. Arbetsgivaren ska samarbeta reellt med företagshälsovården för att säkerställa att arbetsförhållandena stödjer arbetstagarnas hälsa och välbefinnande i arbetet. Det räcker alltså inte med att ett avtal om företagshälsovård ingås.

”I bästa fall har både arbetstagarna och arbetsgivaren nytta av samarbetet. Arbetsgivaren får kännedom om risker på arbetsplatsen som hotar arbetsförmågan och ger upphov till sjukdomar och kan med företagshälsovårdens hjälp ingripa i riskerna i tid. Det här är en ypperlig möjlighet för arbetsgivaren att påverka antalet sjukfrånvaron”, påminner arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Här nedan listas exempel på vilka slag av konkreta handlingar och fördelar samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården kan leda till.

Lagstadgade uppgifter och fördelarna med dem:

  • Arbetsplatsutredning i vilken arbetets och arbetsförhållandenas inverkan på arbetstagarnas hälsa bedöms och i vilken företagshälsovården lägger fram förslag på åtgärder: borde ändringar genomföras för att arbetstagaren ska kunna hålla sig frisk ända fram till pensionsåldern
  • Hälsoundersökningar vid nyanställning, om arbetet kan medföra särskild risk för insjuknande (till exempel på grund av buller eller nattarbete) eller om arbetet ställer krav på arbetstagarens hälsotillstånd (till exempel på grund av hantering av livsmedel). På det här sättet säkerställs att arbetstagaren är lämplig att utföra uppgiften. 
  • Återkommande riskbaserade hälsoundersökningar bl.a. för personer som arbetar på nätter eller som exponeras för buller i nattklubbar så att arbetstagarnas arbetsförmåga kan följas upp och så att man vid behov kan vidta åtgärder som främjar arbetsförmågan.
  • Arbetsgivaren följer upp sjukfrånvaron och meddelar företagshälsovården vad som underlättar identifieringen av faktorer som stör arbetsförmågan.

Andra åtgärder och fördelarna med dem:

  • Företagshälsovården rapporterar orsakerna till sjukfrånvaron för arbetsgivaren och lägger fram förslag på hur arbetsförhållandena kan utvecklas. Med hjälp av förslagen kan arbetsgivaren främja säkerheten och hälsan i arbetet och sålunda själv påverka antalet sjukledigheter.
  • Ålderklassgranskningarna genom vilka det är möjligt att ingripa i tid särskilt i arbetsrelaterade hälsoolägenheter och sålunda förebygga onödiga sjukfrånvaron.
  • Bullermätningar och åtgärder för att förebygga hörselskada
  • Hjälp för att hantera belastning: vid behov planeras i samverkan ett arbetssätt för arbetstagaren som minskar belastningen och ökar arbetets lönsamhet.
  • Förhandlingar om arbetsförmågan genom vilka arbetsgivaren får information om arbetstagarens arbetsförmåga och hjälp med att hitta en arbetsuppgift eller andra arbetsarrangemang som är lämpliga för arbetstagaren.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att arbetsgivaren har ordnat företagshälsovårdstjänster i enlighet med lagen om företagshälsovård. I samband med inspektionerna i Esbo och Vanda övervakas också bl.a. arbetsskiftförteckningarna och hanteringen om hot om våld. Arbetarskyddsinspektionerna i restaurangbranschen fortsätter även efter intensivtillsynen i oktober.

Mera information om företagshälsovården finns på sidan http://www.tyosuojelu.fi/sv > Arbetshälsa och olycksfall > Företagshälsovård.

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen
tfn 029 501 6262, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen
tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi/sv
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och tryggt sätt. På verksamhetsområdet arbetar ca 1,1 miljon människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.