Innehållspresentatör

null Intensivtillsyn: radonmätning på endast var femte arbetsplats

Intensivtillsyn: radonmätning på endast var femte arbetsplats

3.5.2017 – Södra Finland

Intensivtillsynen av radon som arbetarskyddsmyndigheten utförde 26–27.4.2017 visade att endast ett fåtal arbetsplatser hade genomfört de radonmätningar som krävs. Under två dagar inspekterades 308 arbetsplatser på vilka radonmätningar ska vara genomförda. På endast 69 av arbetsplatserna hade mätningarna genomförts (22 % av tillsynsobjekten). På 195 arbetsplatserna var mätningarna ogjorda (63 %). På 44 arbetsplatser var det inte möjligt att säkerställa om radonmätningarna hade gjorts och det kontrolleras nu i efterhand.

”Med tanke på de skador som radon orsakar är resultatet överraskande. I Finland insjuknar varje år cirka 300 personer i lungcancer på grund av radon”, konstaterar överinspektör Jari Nykänen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Mest mätningar hade genomförts i Loppis, Askola och Luumäki, där cirka hälften av de övervakade arbetsplatserna hade genomfört radonmätningarna. I Tavastehus hade däremot inte ett enda tillsynsobjekt genomfört radonmätningarna och i Lahtis, Taipalsaari och Janakkala endast vart tionde. Antalet objekt på de enskilda orterna var emellertid få, och därför kan slumpen påverka resultatet.

Av arbetsplatserna hade 45 fått resultaten av radonmätningarna före arbetsplatsinspektionen ägde rum, och endast på två av arbetsplatserna överskred radonhalten den tillåtna gränsen. På de övriga arbetsplatserna framgår resultaten senare, eftersom arbetsplatserna påfördes skyldighet att genomföra radonmätningen senast i vinter.

Fukt, damm och tobaksrökning inomhus

Under inspektionerna utreddes också problem i anslutning till inomhusluften som förekom på 51 av arbetsplatserna, dvs. på var sjätte. Enligt uppgifterna som arbetsplatserna gav förekom fuktskador på 19 arbetsplatser. Problem med temperaturen, ventilationen och damm förekom på ungefär var tionde arbetsplats. Dammproblemen orsakades bland annat av gatudamm, stendamm och trädamm.

I enskilda fall berodde problemen med inomhusluften på bland annat limmet i en plastmatta, trasiga asbestisoleringar, lukten i en golvbrunn och mikrober. Överraskande var att man på rentav var tredje arbetsplats rökte inomhus.

Intensivtillsynen av radon genomfördes i 13 kommuner: Askola, Hollola, Hyvinge, Tavastehus, Janakkala, Lahtis, Villmanstrand, Loppis, Luumäki, Mörskom, Buckila, Pyttis och Taipalsaari. Bland tillsynsobjekten fanns olika slag av arbetsplatser, allt från redovisningsbyråer till stora industriföretag.

Mera information om radon finns på Strålsäkerhetscentralen STUK:s webbplats Radon på arbetsplatser och på arbetarskyddsförvaltningens webbplats Radonstrålning.

Radontillsynen inriktades på kommuner med höga radonhalter. Ett av tillsynsobjekten var apoteket i Pyttis.

Mera information:
Överinspektör Tuula Uurala, tfn 0295 016 379, fornamn.efternamn@rfv.fi
Överinspektör Jari Nykänen, tfn 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet är så friskt och tryggt som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.