alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Kan tillverkaren själv CE-märka sina produkter?

Kan tillverkaren själv CE-märka sina produkter?

Maskiner och anordningar

Ja. CE-märkningen görs alltid av tillverkaren eller av dennes befullmäktigade representant efter att den nödvändiga bedömningen av överensstämmelse med kraven är klar. Detta innebär att innan produkten förses med CE-märkning och släpps ut på marknaden ska dess överensstämmelse med kraven bedömas. Vid bedömningen ska de direktiv som tillämpas på maskinen eller utrustningen iakttas. I direktiven fastställs om tillverkaren själv kan bedöma överensstämmelsen med kraven eller om bedömningen ska göras av en extern part (anmält organ för bedömning av överensstämmelse).

30.7.2021