Innehållspresentatör

null Kännbara böter för överskridning av den årliga maximala övertidsmängden

Kännbara böter för överskridning av den årliga maximala övertidsmängden

13.9.2016 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 9.9.2016 dömt produktionschefen vid ett industriföretag i Närpes för arbetstidsförseelse till 20 dagsböter, vilket blir 900 euro i böter. Även den verkställande direktören dömdes för arbetstidsförseelse till 25 dagsböter, vilket blir 9 600 euro i böter.

I domstolen behandlades ett ärende som hade framkommit vid en arbetarskyddsinspektion. Sammanlagt fem personer inom det ifrågavarande företaget hade utfört övertidsabeten som överskridit den årliga maximala övertidsgränsen 250 timmar. För några av arbetstagarna uppgick den ackumulerade övertiden till närmare 600 timmar för år 2013.

Överskridningarna av den årliga maximala övertidsgränsen var ostridiga. I domstolen behandlades frågan om vem som ansvarade för dessa överskridningar dvs. vem eller vilka som borde ha förfarit aktsammare inom organisationen.

Tingsrätten ansåg utrett, dels på basis av erkännande och dels av det som framkommit av berättelserna i tingsrätten, att det hade hört till produktionschefens uppgifter och befogenheter att övervaka övertidstimmar för två av de anställdas del.

Till verkställande direktörens del konstaterade tingsrätten att den övervakningsskyldighet som avsetts i åtalet i regel inte åligger ett bolags högsta ledning. Bolagets ledning och även verkställande direktören ansvarar dock för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Tingsrätten ansåg att då verkställande direktören inte klart organiserat övervakningen av övertidsarbetet beträffande de tre övriga arbetstagarna och sett till att det funnits en förman till vars uppgifter och befogenheter detta uppdrag hört, har han själv varit ansvarig för att övervakningen av övertidsarbetet inte gjorts.

Dessutom konstaterade tingsrätten att bestämmelserna i arbetstidslagen inte är dispositiva och de kan inte åsidosättas med arbetstagarens samtycke eller ens på arbetstagarnas eget initiativ. Tingsrätten beaktade i straffmätningen även övertidsarbetets inverkan på arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Österbottens tingsrätts ärende nr R 15/1457.

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn. 0295 018 644