Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Kemikalier som används i byggnadsverksamhet kan förorsaka allvarliga hälsorisker

Kemikalier som används i byggnadsverksamhet kan förorsaka allvarliga hälsorisker

Pressmeddelande 10.10.2016

Arbetarskyddsmyndighetens syfte är att förebygga hälsorisker och olägenheter som beror på kemiska agens på arbetplatserna. 

Byggnadsverksamhet kan exponera arbetstagaren för kemikalier som medför hälsoproblem. Byggarbetsplatser är nästan alltid gemensamma arbetsplatser, så de som är delaktiga i byggnadsprojektet, dvs. byggherren, planerare, den som i huvudsak genomför byggprojektet och arbetsgivaren/entreprenören ska för sin del se till att kemikalierna inte medför ohälsa medan byggandet pågår och inte heller när den nya byggnaden används. Byggherren ska innan planeringen inleds kartlägga de skadliga ämnena i saneringsprojektet. Planerarna ska beakta de hälsoeffekter som material och kemikalier har.

För att kunna identifiera faror som kemikalier förorsakar och bedöma riskerna ska arbetsgivaren ha tillräcklig information om egenskaperna hos de kemiska ämnen som används och som förekommer i arbetet samt om hur farliga dessa är. För detta ändamål ska säkerhetsdatabladen som tillverkaren har utarbetat användas. På byggarbetsplatsen ska underentreprenören lämna säkerhetsdatablad för alla sådana kemikalier som han eller hon använder till den som huvudsakligen genomför byggprojektet så att en kemikalieförteckning kan tas fram. 

Farliga kemikalier känns igen på riskmärkningen på förpackningen. Om risker som uppstår när farliga kemikalier används inte hanteras på rätt sätt kan arbetstagarnas hälsa och säkerhet äventyras. Följderna kan variera från lindrig irritation i ögonen eller på huden till astma, reproduktionsstörningar, medfödda utvecklingsstörningar och cancer. Effekterna kan uppkomma som följd av kort exponering eller efter en lång tid.

Alla arbetsgivare ska identifiera farorna i arbetet som beror på kemiska agens och bedöma de risker som dessa eventuellt medför för arbetstagarnas hälsa och säkerhet med beaktande av:

 • farliga egenskaper hos kemiska agens och mängderna av agens samt eventuella samverkningar
 • information om hälsa och säkerhet som kemikalieleverantören lämnar, hit hör också  datasäkerhetsbladen
 • exponeringens nivå, typ och varaktighet
 • olika arbetssituationer i vilka kemisk agens används eller förekommer, med inbegripet reparations- och underhållsarbete och andra sporadiska arbetsuppgifter som innebär exponering
 • gränsvärden för orenheter i luften eller biologiska gränsvärden
 • effekterna av eventuella förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder
 • slutledningar av den tillgängliga uppföljningen av arbetstagarnas häsotillstånd.

Utgående från riskidentifieringen ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att avlägsna eller minska skadliga hälsoeffekter och följa upp åtgärdernas verkan samt vid behov genomföra de ändringar i verksamheten som behövs.

Fastställda risker ska ordnas enligt allvarlighetsgrad. Förteckningen kan användas i följande skede när man tar fram en verksamhetsplan i syfte att skydda arbetstagarna.

Om det inte är möjligt att undvika eller förhindra risker ska det utredas hur de kan förebyggas eller minskas till en sådan nivå att sådana arbetstagares hälsa och säkerhet som exponeras för dem inte äventyras.

Bland de viktigaste åtgärderna när det gäller hanteringen av risker som farliga ämnen medför på gemensamma arbetsplatser är att: 

 • den som i huvudsak genomför projektet för en förteckning över kemikalier som används i arbetet 
 • entreprenören känner till var ämnet används: beskrivning av arbetet, processen och produkten och har information om hur ämnet används, vilka arbetsskeden som medför exponering, vilken skada ämnena och orenheterna som uppkommer i processen kan förorsaka och hur
 • entreprenören handleder och introducerar sina arbetstagare i att använda kemikalierna på ett säkert sätt och skydda sig mot de hälsofaror som kemikalierna förorsakar
 • entreprenören och den som huvudsakligen utför byggprojektet ser till den lokala och allmänna ventilationen, dess effektivitet och undertryck. Ska genomföras även i arbetsskeden i vilka det dammar.
 • entreprenören bedömer exponeringsnivån:vilken art av exponering arbetstagarna utsätts för, styrka, varaktighet, återkommande karaktär samt frekvens, inklusive samverkan av ämnen som används tillsammans
 • entreprenören och den som huvudsakligen genomför byggprojektet ska känna till om det behövs mätningar av orenheterna i arbetsluften eller biologiska exponeringsmätningar för att exponeringsnivån ska kunna fastställas. SHM har utfärdat en förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (268/2014).
 • byggarbetsplatsen är en gemensam arbetsplats och därför är det viktigt att man ser till att de olika parterna samarbetar.

Mera information om kemiska agens på arbetsplatsen:
Tyosuojelu.fi > Kemiska agenser
Använd den här blanketten för att identifiera riskerna: Bedömning av risker som beror på kemiska agens.

Nationellt tillsynsprogram pågår

Vid regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet pågår ett tvåårigt tillsynsprojekt över byggnadssanering och företag som utför byggnadssanering. 

För beläggningsföretagens del till exempel fokuseras tillsynen på företag som utför rör- och golvbeläggningsarbeten. När det gäller rör- och golvbeläggning är det bland annat epox, akryl- och uretanbeläggning som ger upphov till kemisk exponering.  

I fråga om företag som utför rivning är tillsynen inriktad på företag som utför asbestsanering och andra rivnings- och saneringsföretag. På sådana byggarbetsplatser orsakar bland annat kvarts- och byggdamm kemisk exponering. 

Mera information om tillsynsprojektet:
Överinspektör Jari Nykänen, RFV i Södra Finland
tfn 0295 016 321, fornamn.efternamn@rfv.fi