Innehållspresentatör

null Kemikaliesäkerheten intensivövervakas på industriarbetsplatser och bilverkstäder

Kemikaliesäkerheten intensivövervakas på industriarbetsplatser och bilverkstäder

14.5.2018

Känn kemikalierna som du använder!

Arbetarskyddsmyndigheten intensivövervakar kemikaliesäkerheten på olika arbetsplatser inom industrin och i bil- och motorcykelverkstäder hösten 2018 på olika håll i Finland. Syftet med intensivövervakningen är att säkerställa att arbetstagarna se till att den grundläggande kemikaliesäkerheten är i ordning; kemikalieförteckningar, skyddsdatablad och riskbedömningen av kemiska agens.

”Arbetstagarna ska känna till vilka kemikalier de använder, hur kemikalien används tryggt och hur man ska gå till väga om man exponeras för kemikalier. Det är arbetsgivaren som ska säkerställa att arbetstagarna har de kunskaper och den kompetens som behövs” berättar överinspektör Satu Auno vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Det finns fortfarande flera brister i den grundläggande kemikaliesäkerheten, trots förhållandena har övervakats länge. Skyddsdatabladen för kemikalier saknas eller finns inte tillgängliga för arbetstagarna eller så finns de endast på engelska.

”Det ska följa finsk- och svenskspråkiga säkerhetsdatablad med kemikalien så kom ihåg att kräva det av kemikalieleverantören”, påminner Auno.

Kemikalierna kan orsaka olycksfall i arbetet som t.ex. ögonskador och yrkessjukdomar som hudsymtom, cancer eller reproduktonsstörningar.

I bil- och motorcykelverkstäder kan de hälsoskadliga kemikalierna bestå t.ex. av batterisyra, bromsvätskor, oljor och bränsle samt olika lösningar.

På arbetsplatserna inom industrin används ett flertal olika kemikalier. Till de farligaste kemikalierna hör cancerframkallande och mutagena kemikalier samt ämnen som innebär risk för reproduktionsstörningar. Man känner emellertid rätt lätt igen dem på arbetsplatserna och det satsas på en trygg användning av dem. Däremot uppmärksammas kemikalier som används t.ex. i samband med underhåll och service ofta mycket mindre och arbetstagarna har då inte samma kunskaper om hur dessa ska användas på ett tryggt sätt och vilka risker som finns.

Intensivövervakningen av kemikaliesäkerheten som kommer att genomföras på hösten är en del av europeiska kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga kemikalier på ett säkert sätt som ordnas av Eeuropeiska Arbetsmiljöbyrån EU-OSHA under 2018–2019.

Mera information:
Överinspektör Satu Auno, tfn 0295 016 234, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

www.tyosuojelu.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer arbetslivslagstiftningen och att arbetet utförs så sunt och säkert som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.