Innehållspresentatör

null Kemikaliesäkerheten på små arbetsplatser alarmerande dålig

Kemikaliesäkerheten på små arbetsplatser alarmerande dålig

19.10.2018

Kemikaliesäkerheten på små arbetsplatser har anmärkningsvärt ofta grundläggande brister. Detta framgick tydligt när arbetarskyddsmyndigheten förra veckan genomförde en intensivövervakning av kemikaliesäkerheten på totalt 396 arbetsplatser runt om i Finland. Inspektionsobjekten var huvudsakligen små arbetsplatser inom industrin, bil- och motorcykelverkstäder samt tvättinrättningar.

På de flesta arbetsplatserna (68%) som inspekterades fanns ingen behörig bedömning av kemikalierisken: På 33 % av arbetsplatserna saknades den helt och på 35 % fanns det brister i bedömningen.

“Resultatet är oroväckande. Det verkar som om kemikaliesäkerheten är i betydligt sämre skick än exempelvis maskinsäkerheten och förebyggandet av olyckor, säger överinspektör Satu Auno från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Vid övervakningen märktes att på många arbetsplatser hanteras kemikalieriskerna inte systematiskt, utan snarare slumpmässigt. Men detta är emellertid inte tillräckligt; de rätta skyddsmetoderna ska alltid kontrolleras ur kemikaliens säkerhetsdatablad, som medföljer kemikalien. Av det framgår också anvisningar för första hjälpen vid exponeringssituationer.

“På många arbetsplatser vet man inte hur man ska utnyttja säkerhetsdatablad. Då vet arbetstagarna inte nödvändigtvis ens att de har att göra med farliga kemikalier, som kan innehålla exempelvis hudpenetrerande gifter, säger Auno.

Farliga kemikalier kan vara exempelvis lösningsmedel, oljor, bromsvätskor, spilloljor, bränslen och starka rengöringsmedel för professionellt bruk.

Den bristfälliga riskbedömningen ledde till att på många arbetsplatser hanterade man kemikalier med fel skyddsutrustning: Till exempel användes skyddshandskar som är avsedda för mekaniska faror och som inte alls skyddar mot kemikalier. Eller i stället för att använda andningsskydd enligt anvisningarna, satte man endast på sig skyddsglasögon och gick utomhus för att hantera farliga kemikalier.

Övervakningen och styrningen fortsätter

Den låga nivån på kemikaliesäkerheten är också såtillvida överraskande, att på många arbetsplatser hade kemikaliesäkerheten kontrollerats redan tidigare, men de förpliktelser som ålagts vid inspektionen hade lämnats obeaktade eller endast delvis beaktats.

"Det är uppenbart att en intensifierad övervakning av kemikaliesäkerheten kommer att genomföras också i framtiden", säger Auno.

Vid arbetarskyddsinspektioner ger inspektörerna vid sidan om övervakningen också handledning på arbetsplatserna, så att arbetsplatserna kommer igång med riskbedömningen. Hjälp med kemikaliesäkerheten ger också arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/kemiska-agenser.

Inspektioner genomfördes i 108 kommuner

Vid intensivövervakningen utfördes totalt 108 inspektioner i olika kommuner. Merparten av inspektionerna utfördes i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Björneborg, S:t Michel, Åbo, Jyväskylä, Vasa, Esbo, Joensuu, Lahtis, Villmanstrand och Torneå.

Genom kemikaliernas säkerhetsdatablad framgår bl.a. hur kemikalier används och lagras på ett säkert sätt samt ges instruktioner för olyckssituationer.

Ytterligare information:
Överinspektör Satu Aunio, tfn 0295 016 234,
fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland