Innehållspublicerare

null Kommunerna försummar överraskande ofta lagen om beställarens ansvar

Kommunerna försummar överraskande ofta lagen om beställarens ansvar

18.9.2018 – Södra Finland

Vid tillsynen av beställarens ansvar som utförs i kommunerna i år har man konstaterat mera försummelser än väntat. Fram till mitten av september har en inspektion av beställarens ansvar utförts i 89 kommuner där sammanlagt 491 avtal har inspekterats. Sammanlagt 200 instruktioner har getts till kommunerna om försummelse av beställarens ansvar och i sex fall övervägs en försummelseavgift. Så här långt har endast tio kommuner klarat inspektionen oklanderligt.

Tillsynsprojektet i kommunerna genomförs av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland, som ansvarar för tillsynen av lagen om beställarens ansvar i hela Finland.

“Lagen om beställarens ansvar följs inte i kommunerna till den nivå som vi förväntat oss. Det fanns alltså ett tydligt behov av tillsyn”, berättar inspektör Pauli Ollikka som ansvarar för tillsynsprojektet.

Inspektörerna har varit överraskade särskilt över att det i en del av kommunerna tydligt framkommer likgiltighet mot lagen om beställarens ansvar.

“Som stora beställare är kommunerna vägvisare för företag inom olika branscher och även därför är det viktigt att de följer beställarens utredningsskyldighet”, påminner Ollikka.

Kommunernas försummelser har oftast varit förknippade med att utredningar om beställarens ansvar skaffats först efter att avtalet ingåtts, utredningar som gäller skatter och pensionsförsäkringar är vid tidpunkten då avtalet ingåtts över 3 månader gamla eller att utredningar inte förvarats i två år efter att arbetet slutförts.

Tillsynen fortsätter ännu: under det här året utförs en inspektion av beställarens ansvar i sammanlagt ca 190 kommuner. Inspektionerna har i huvudsak mottagits väl i kommunerna och sammanlagt ca 600 kommunrepresentanter har deltagit i informationsinslag som ordnats före inspektionen.

Avsikten med lagen om beställarens ansvar är att förebygga grå ekonomi och en osund konkurrens. Den förpliktar beställaren att utreda om avtalspartnern skött sina lagstadgade skyldigheter, såsom skatter, tecknande av pensionsförsäkring och olycksfallsförsäkring samt ordnande av företagshälsovård för arbetstagarna innan ett avtal om hyrd arbetskraft eller underleverans ingås.

Information om hur tillsynen av beställarens ansvar framskrider i kommunerna fås även på Twitter: twitter.com/tilaajavastuu.

Ytterligare information:
Inspektör Pauli Ollikka, tfn 0295 016 239, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

www.tyosuojelu.fi/bestallaransvar

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Det övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Ansvarsområdet svarar för tillsynen av lagen om beställarens ansvar i hela Finland.